Module Verpleegkundige kennis- en vaardigheden 1

In de module Verpleegkundige kennis en vaardigheden 1 leer je de basisbeginselen van het beroep van verpleegkundige. De rol van zorgverlener vormt de kern van de verpleegkundige beroepsuitoefening. Daarvoor is actuele en betrouwbare vakkennis, op het gebied van anatomie, fysiologie, pathologie, en farmacologie onontbeerlijk. Het toepassen van deze kennis krijgt vorm in het klinisch redeneren.

Daarnaast leer je in deze module communicatieve en verpleegtechnische vaardigheden, en bevindingen adequaat te rapporteren. Je leert op een professionele manier contact te maken met de zorgvrager en collega’s, veilige zorg te verlenen, en deze zorg ook te monitoren.

De module bestaat uit 4 leeruitkomsten. Deze leeruitkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kennis die je opdoet over het menselijk lichaam in leeruitkomst 1, en over verpleegkundige methodieken, visies en verslaglegging in leeruitkomst 2 kun je direct inzetten om je verpleegkundig handelen vorm te geven in leeruitkomst 3 en 4.  Deze leeruitkomsten worden dan ook niet na elkaar, maar naast elkaar gegeven, zodat kennis en vaardigheden optimaal geïntegreerd worden. 

Praktijkadvies module Verpleegkundige kennis- en vaardigheden.

Module Gezondheid, gezondheidszorg en verpleegkunde

In de module Gezondheid, gezondheidszorg en verpleegkunde verdiep je je in het beroepenveld van de bachelor verpleegkundige. Je onderzoekt de ontwikkelingen van het verpleegkundig beroep, vanuit historisch perspectief tot aan recente veranderingen. Daarbij ga je in op ontwikkelingen in de maatschappij, (veranderende) visies op gezondheid, de organisatie van de gezondheidszorg en de invloed hiervan op de taken en verantwoordelijkheden van de bachelor verpleegkundige. Vanuit deze basis ga je vervolgens aan de slag met een vraagstuk vanuit de praktijk.

Aan de hand van de basisprincipes van Evidence-based practice ga je hierop een antwoord zoeken. Je houdt daarbij rekening met de wensen en ervaringen van de zorgvrager, de klinische expertise van jou en collega’s en het beste (wetenschappelijk) bewijs uit de literatuur. Vanuit de eerdergenoemde visies en benaderingen op zorg en verplegen ga je je verdiepen in de wet- en regelgeving rondom de gezondheidszorg en bekijk je ethische vraagstukken. Vanuit de eerder opgedane kennis en vaardigheden vorm je een visie op goede zorg in de betreffende situatie en neem je hierin je eigen en algemeen geldende normen en waarden, de beroepscode en relevante wet- en regelgeving mee in je onderbouwing.

De module bestaat uit leeruitkomst Visies op verpleegkunde en gezondheid, leeruitkomst Evidence-based practice en leeruitkomst Ethisch en wettelijk verantwoorde zorgverlening. De bijeenkomsten van de drie leeruitkomsten zullen deels naast elkaar gepland worden, zodat er een optimale integratie tussen de leeruitkomsten plaats kan vinden. Zo kun je een goed beeld en een heldere visie op het verpleegkundig beroep vormen.

Praktijkadvies module Gezondheid, gezondheidszorg en verpleegkunde.

Module Praktijkgericht onderzoek in de verpleegkunde

In de Bachelor of Nursing 2020 worden drie componenten van het onderzoekend vermogen genoemd: onderzoekende houding, kennis uit onderzoek van anderen toepassen en zelf onderzoek doen. Onderzoekend vermogen moet leiden tot reflectie, evidence-based practice en innovatie. De basis is al gelegd door Florence Nightingale: ‘What you want are facts, not opinions … The most important practical lesson that can be given to nurses is to teach them what to observe, how to observe, what symptoms indicate improvement, which are of importance, which are of none, which are the evidence of neglect and of what kind of neglect’ (Nightingale, 1898).

Vanaf het begin van je opleiding heb je gewerkt aan de eerste componenten, en in de leeruitkomst Evidence-based practice, van de propedeuse module Gezondheid, gezondheidszorg en verplegen, heb je expliciet kennis gemaakt met de tweede component. In deze module ligt de focus dan ook op de derde component, het zelf onderzoek doen. Je leert gebruik te maken van internationale literatuur voor theoretische onderbouwing, empirische dataverzameling, en kennis van onderzoeksmethoden die gehanteerd worden binnen de gezondheidszorg (Leeruitkomst 1). Je zult deze kennis gebruiken om zelf onderzoek uit te voeren (leeruitkomst 2), leidend tot een innovatie van de beroepspraktijk (leeruitkomst 3), waarbij de resultaten relevant zijn voor een specifieke patiënt of situatie.

De module Praktijkgericht onderzoek in de verpleegkunde bestaat uit drie met elkaar samenhangende leeruitkomsten: Onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg, Onderzoek ontwerpen en uitvoeren en Advies.

Praktijkadvies module Praktijkgericht onderzoek in verpleegkunde.

Module Verpleegkundige kennis- en vaardigheden 2

In de module Verpleegkundige kennis en -vaardigheden 2 ga je verder met essentiële kennis en vaardigheden van het beroep van verpleegkundige. In de leeruitkomst Medische biologie 2 doe je nog meer kennis op over de werking van het menselijk lichaam en hieraan gekoppelde pathologie. Het toepassen van deze kennis krijgt vorm in het klinisch redeneren binnen de leeruitkomst.

De toename van (kwetsbare) ouderen vraagt daarnaast om specifieke deskundigheid op het gebied van gerontologie en geriatrie met aandacht voor zorg en welzijn. In leeruitkomst 2 is hier aandacht voor. Ook specifieke deskundigheid en kennis op het gebied van psychologie en psychiatrische aandoeningen staan in deze module centraal. Door de huidige ambulantisering binnen de Geestelijke Gezondheidszorg verblijven steeds minder mensen met psychiatrische problematiek in instellingen. Hierdoor krijgen veel zorgprofessionals in hun beroepspraktijk te maken met zorgvragers waar (ook) psychiatrische problematiek speelt. In leeruitkomst 3 staat deze problematiek centraal. Tenslotte leer je in deze module voorbehouden handelingen en bevindingen te rapporteren. Je leert op een professionele manier veilige zorg te verlenen, en deze zorg ook te monitoren.

De module is in principe onafhankelijk van de module Verpleegkundige kennis en vaardigheden 1 te volgen, maar het wordt sterk aangeraden om die eerst te volgen voorafgaand aan deze module. De module bestaat uit 4 leeruitkomsten. Deze leeruitkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kennis die je opdoet over het menselijk lichaam in leeruitkomst 1 (Medische biologie 2), leeruitkomst 2 (gerontologie en geriatrie) en leeruitkomst 3 (psychologie en psychiatrie) binnen de verpleegkunde kun je direct inzetten om je verpleegkundig handelen vorm te geven in leeruitkomst 4. Deze leeruitkomsten worden dan ook niet na elkaar, maar grotendeels naast elkaar gegeven, zodat kennis en vaardigheden optimaal geïntegreerd worden.

Praktijkadvies module Verpleegkundige kennis- en vaardigheden 2.

Module Communiceren in de zorg

In deze module leer je communiceren en samenwerken met de zorgvrager, diens sociale netwerk en samenwerkingspartners binnen en buiten je organisatie. Je gebruikt hierbij theorieën uit de psychologie, sociologie, organisatiekunde, ethiek en recht. Je leert verschillende communicatiestrategieën en modellen in te zetten in complexe situaties. Je ontwikkelt vaardigheden in het omgaan met emoties, verschillende perspectieven en belangen (leeruitkomst 1 en 3).

In leeruitkomst 1 ligt de focus op het toepassen van gesprekstechnieken in verschillende situaties met de zorgvrager en collega’s. In de tweede leeruitkomst exploreer je de mogelijkheden van zorgtechnologie en de potentiele voordelen die dit kan opleveren in de communicatie, ondersteuning en begeleiding en kwaliteit van zorg naar zorgverleners toe. In leeruitkomst 3 ga je aan de slag met communicatie en leiderschap op interprofessioneel niveau. Je gaat aan de slag met theorieën over teamsamenstelling, gezamenlijke besluitvorming en motivatie en past deze toe op je werkplek. Je leert aspecten van groepsdynamiek en gezamenlijke besluitvorming in te zetten om op een efficiënte en effectieve manier samen te kunnen werken met zorgvragers, mantelzorgers, collega-verpleegkundigen en andere disciplines. Bovendien leer je ook hierin initiatief en leiding te nemen.

In alle drie de leeruitkomsten van deze module speelt ook het moreel-ethische aspect een belangrijke rol. Zo ontwikkel je je in deze module als Zorgverlener, Communicator, Samenwerkingspartner, Gezondheidsbevorderaar, Reflectieve EBP-professional en Organisator.

Praktijkadvies module Communiceren in de zorg.

Module Klinisch redeneren

In deze module bekwaam je je verder in het proces van klinisch redeneren, oftewel: ‘het continue proces van kritisch denken, gegevensverzameling en analyse, gericht op de vragen en problemen van een individu en diens naasten, in relatie tot ziekte en gezondheid, om tot het beste besluit over de zorg voor deze (individuele) patiënt te komen’ (Schuurmans 2012). Dit proces omvat risico-inschatting, vroegsignalering, probleemherkenning, interventie en monitoring. Daarvoor is actuele en betrouwbare vakkennis, op het gebied van anatomie, fysiologie, psychologie, pathologie, en farmacologie onontbeerlijk.

Maar dat is niet voldoende, ook het kennen van de persoonlijke beleving van de patiënt ten aanzien van het probleem is in veel situaties essentieel. Door klinisch redeneren kan je je beslissingen ten aanzien van de zorg beargumenteren en daarover communiceren. Op basis van logisch redeneren, in combinatie met je professionele en persoonlijke morele afwegingen neem je de verantwoordelijkheid voor je beslissingen. De module bestaat uit drie leeruitkomsten.

In de eerste leeruitkomst bekwaam je je in het proces van klinisch redeneren bij complexe casuïstiek. De rol van zorgverlener staat hierbij voorop. In de tweede leeruitkomst ga je aan de slag met het indiceren en toewijzen van zorg. Hbo-verpleegkundigen hebben met de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) een andere rol gekregen. Dit komt vooral tot uiting rond de indicatiestelling (bepalen wat de cliënt nodig heeft) en zorgtoewijzing (bepalen wie de zorg uit voert) in de wijk. Het proces van indiceren en toewijzen van zorg gebeurt echter op vergelijkbare wijze vaak ook in andere zorgsettingen. Kennis en vaardigheid hierin is dan ook voor alle hbo-verpleegkundigen van belang. Je gebruikt hierbij klinisch redeneren om helder te omschrijven en te onderbouwen hoe het proces van vraagverheldering en zorgtoewijzing verloopt, en hoe het geëvalueerd en eventueel bijgesteld wordt.

Klinisch redeneren gaat echter niet alleen om zorg verlenen en toewijzen, maar ook om het voorkómen van zorg, door tijdig zaken waar te nemen en voordat het probleem zich voordoet in te grijpen, of verergering te voorkomen. Preventiegericht analyseren en handelen staat dan ook centraal in de derde leeruitkomst van deze module. Je gaat in deze leeruitkomst aan de slag met het analyseren van het gedrag en de omgeving van een groep zorgvragers dat kan leiden tot gezondheidsproblemen en met het organiseren en toepassen van passende vormen van preventie (bij de groep of een individu). Hierbij hoort ook het bevorderen van het zelfmanagement en het inzetten van het eigen netwerk van de zorgvrager.

 

Praktijkadvies module Klinisch Redeneren.

Module Kwaliteit van zorg

De overheid heeft de plicht om kwaliteit van zorg te regelen, vanwege het recht op gezondheidszorg dat in onze grondwet is vastgelegd (Artikel 22). De basis voor kwaliteitszorg in zorginstellingen is een methodische aanpak om ervoor te zorgen dat er aan de gestelde kwaliteitseisen voldaan wordt. Vaak wordt er gebruik gemaakt van de zgn. PDCA-cirkel ofwel Demingcyclus. Ook als verpleegkundige kom je in je werk allerlei mogelijkheden tegen om de kwaliteit van zorg te bevorderen, zoals bijvoorbeeld methodisch werken, het gebruik van richtlijnen en protocollen, intercollegiale toetsing, intervisie, afdeling gebonden toetsing.

Als hbo-verpleegkundige is één van jouw taken het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening. Dit kan bijvoorbeeld op het niveau van de organisatie, de afdeling of de (individuele) zorgverlener. In deze module leer je over visies op en beleid ten aanzien van kwaliteitszorg, kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.

Daarnaast leer je ook hoe je verbetertrajecten in de zorgverlening methodisch kunt opzetten, analyseren en uitvoeren/implementeren. De module Kwaliteit van zorg bestaat uit drie met elkaar samenhangende leeruitkomsten: Analyse kwaliteit van zorg, Plannen van kwaliteitsverbetering en Implementeren van kwaliteitsverbetering.

Praktijkadvies module Kwaliteit van Zorg

Profilering