Leeruitkomst en toetsing: Voorbehouden handelingen

Algemeen

Beschrijving

Je past passende basisgesprekstechnieken toe om contact te leggen met de zorgvrager en diens naasten om te inventariseren welke factoren (fysiologisch, psychologisch, sociologisch) van invloed zijn op hun dagelijkse functioneren, en van welke onderliggende zorgbehoefte(n)er sprake is. Je integreert deze informatie met je eigen observaties en interpretaties en je verpleegkundige kennis. Je legt je bevindingen op begrijpelijke wijze uit aan de zorgvrager en diens sociale context. Op basis van de onderliggende zorgbehoefte, en rekening houdend met de beïnvloedende factoren voer je zelfstandig verpleegtechnische en voorbehouden handelingen uit bij zorgvragers op basis van een evidence-based protocol.

Indien nodig beargumenteer je waarom je afwijkt van een bestaand protocol. Je stemt je handelen af op de zelfredzaamheid van de zorgvrager, werkt ergonomisch, selecteert voor de zorgvrager relevante hulpmiddelen en handelt volgens de verpleegkundige beroepscode, het gezondheidsrecht en je eigen normen en waarden. De volgende verpleegtechnische handelingen komen in deze leeruitkomst aan bod: Venapunctie, injecteren, katheteriseren, infusie, tracheacanule en tracheostoma, zuurstoftoediening, sondevoeding, isolatieverpleging

Toetsing en beoordeling

Toetsprocedure

Beoordelingsprocedure

  1. De beoordelaar checkt of aan alle voorwaardelijke criteria is voldaan. Indien aan één of meer voorwaarden niet voldaan wordt, wordt de opdracht beoordeeld met NVD (Niet VolDaan).
  2. De beoordelaar kent aan ieder item een alfanumerieke beoordeling toe (O/V/G). Onder Succesindicatoren zijn aandachtspunten beschreven bij ieder item. De beoordelaar kiest de beoordeling die het beste van toepassing is op het item, waarbij een Goed staat voor boven verwachting presteren, en een Onvoldoende staat voor onder verwachting presteren. De beoordelaar geeft daarnaast waardevolle en rijke feedback door aan te geven waar de student naar toe werkt, waar hij nu staat ten opzichte van het gewenste resultaat en hoe de student verder kan werken om het gewenste resultaat te bereiken.
  3. Op basis van de beoordeling van de individuele criteria komt de beoordelaar tot een Hierin worden alle aspecten meegewogen. Voor een voldoende eindbeoordeling geldt dat maximaal 1 aspect van het thema Uitvoeren van zorg, OF maximaal 1 criterium van het thema Communicatie als onvoldoende mag worden beoordeeld, indien daar tegenover een Goed staat op een ander criterium.
  4. Voor een eindoordeel Goed dienen alle criteria minimaal met een Voldoende te zijn beoordeeld en 60% met een Wanneer er een Onvoldoende is gescoord, kan er geen eindoordeel met score Goed zijn.
  5. Indien de beoordeling tot een eindresultaat tussen Onvoldoende of Voldoende leidt, dan schakelt de verantwoordelijke examinator (eigenaar) een onafhankelijke tweede beoordelaar Na de beoordeling van de tweede beoordelaar vindt een afstemmingsoverleg plaats. Indien beide beoordelaars gezamenlijk niet tot een eenduidig eindcijfer kunnen komen wordt een derde beoordelaar aangevraagd bij de verantwoordelijke examinator. Deze derde beoordelaar is inhoudelijk expert en past een marginale toetsing toe van de beoordeling door de eerste en tweede beoordelaar, op basis van kennis van de oordelen van de eerste en tweede beoordelaar en de onderbouwing daarvan. Het oordeel van de derde beoordelaar is bindend.
  6. Belangrijk is dat de student de opname goed bewaard op de meegebrachte USB stick.

Herkansing