Leeruitkomst en toetsing Visies op verpleegkunde en gezondheid

Algemeen

De leeruitkomst visies op verpleegkunde beoogt studenten zich bewust te laten zijn van

 • de historische ontwikkeling van het beroep,
 • het belang van de periode waarin modellen/theorieën/visies werden ontwikkeld
 • de invloed van de jongste ontwikkelingen richting een nieuwe definitie van gezondheid, binnen de transitie van ZZ naar GG
 • de actuele ontwikkelingen in items waarop de verpleging zich profileert

Deze bewustwording leidt na 10 weken tot een standpuntbepaling over de eigen visie over het belang van professionalisering van het beroep

Beschrijving

Je kunt belangrijke historische ontwikkelingen in het verpleegkundig beroep en verschillende verpleegkundige visies en modellen met elkaar in verband brengen. Je hebt een brede kijk op gezondheid; je kunt verschillende uitgangspunten en definities van gezondheid uitleggen. Je kunt beargumenteren hoe ontwikkelingen in de maatschappij, gezondheid, gezondheidszorg en het verpleegkundig beroep van invloed zijn (geweest) op de taken en verantwoordelijkheden van de bachelor verpleegkundige. Je beredeneert welke actuele thema’s in de zorg een rol spelen in jouw professionele handelen, zoals de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, wetgeving, patiëntenparticipatie en de invloed van technologie
De volgende thema’s komen aan bod:

 1. Thema 1: Historisch besef
 2. Thema 2: Kennis van visies en modellen verpleegkunde
 3. Thema 3: Relatie tussen transitie Ziekte en zorg naar Gezondheidheid en gedrag en definitie van gezondheid
 4. Thema 4: Kennis van actuele en relevante thema’s zoals wetgeving en zorgtechnologie/e-health

Toetsing en beoordeling

Toetsprocedure

De toetsvorm bij deze leeruitkomst is een schriftelijk verslag met optioneel een videoboodschap.

Toetsvorm:
Schriftelijk (evt in combinatie met video)
Maximum lengte verslag (item 1 t/m 4):
2500 woorden excl voorblad, literatuurlijst
Maximum lengte item 5:
Video: 3 min of Schriftelijk: 600 woorden
Aantal beoordelaars:
1 (bij cijfer tussen 5 en 6 altijd twee)
Wijze van inschrijving:
Student schrijft zich voorafgaand aan het inleveren van de toets in voor de betreffende toets in OSIRIS
Wijze van inleveren:
Inleverpunt op Blackboard
Beoordelingstermijn:
15 werkdagen
Cijfer:
1-10
Reparatiemogelijkheid bij herkansing:
Ja

Het beroepsproduct lever je in bij het inleverpunt op de Blackboard pagina van de leeruitkomst. Voorafgaand aan inlevering dien je je ingeschreven te hebben voor deze toets in OSIRIS. Indien je niet ingeschreven bent kan er geen cijfer worden geregistreerd en wordt de toets niet nagekeken.

Tussentijds zijn er twee formatieve toetsen: bestaande uit elk 30 stellingen (juist/onjuist) betreffende de feitenkennis uit de literatuurstudie. Als ultiem teken van je bereidheid tot het uiteindelijk verwerven van de beroepstitel van hbo-verpleegkundige, vragen we je – mocht je dat nog niet zijn – (studenten) lid te worden van de beroepsvereniging V&VN. Daarmee verwerf je toegang tot de deels publiekelijk, maar ook deels voor leden afgeschermde website met een stuwmeer aan verpleegkundige informatie. Deze inhoud vormt, samen met de in het leerarrangement genoemde bronnen, de basis waar je voor je verslag, videofragment en (web)tekst, uit kunt putten. De basis – want wij verwachten een actieve eigen zoekstrategie om de gevraagde resultaten, te onderbouwen.

Toelichting:

De leeruitkomst visies op verpleegkunde en gezondheid wordt (summatief) afgesloten met:

 • Een verslag (max 2500 woorden) waarin met name rubricitems 1 t/m 4 worden verwerkt
 • Item 5: Een videoboodschap waarin je je eigen visie op de professionalisering van het verpleegkundig beroep kort en bondig uiteenzet voor je collega’s (max 3 min) OF een tekst voor een publicatie personeelsblad/website (max 600 woorden
 • Item 6, het verwijzen naar gebruikte literatuur, wordt beoordeeld over alle items (1 t/m 5).

Extra uitleg inleveren video (voor item 5). Kies je ervoor om item 5 met een video in te leveren dan is het volgende belangrijk:

 • Zorg dat je goed verstaanbaar bent, controleer het geluid voor je de video uploadt
 • Zorg dat je in beeld bent: dit mag dus een gefilmde presentatie zijn, of een videoclip waarbij je onder in beeld bent
 • Zorg dat je video zichtbaar is voor de beoordelende docenten. Plaats hiervan een link in het verslag dat je inlevert. Je kan dit bijvoorbeeld een kopje opnemen in het verslag met daarbij de link.
 • Dit kan bijvoorbeeld met Microsoft Stream. Een aanvullende handleiding hiervoor staat op Blackboard onder Leeruitkomst en toetsing: QRC – Videoopdracht met behulp van Microsoft Stream

Beoordelingsprocedure

 1. De beoordelaar checkt of aan alle voorwaardelijke criteria is voldaan. Indien aan één of meer voorwaarden niet voldaan wordt, wordt de opdracht beoordeeld met NVD en wordt deze niet verder nagekeken. De ingeleverde opdracht wordt met een plagiaatprogramma gecontroleerd op plagiaat. Naast het plagiaatpercentage dient de beoordelaar de plagiaatrapportage in te zien om zich ervan te vergewissen dat er geen plagiaat is gepleegd. Indien plagiaat wordt vermoed wordt er een zaak aangemaakt bij de examencommissie en wordt het verslag niet verder nagekeken. Plagiaat kan leiden tot uitsluiting van de toets en in ernstige gevallen zelfs tot uitsluiting van de opleiding.
 2. Indien aan alle voorwaardelijke criteria wordt voldaan wordt de opdracht verder nagekeken en voorzien van feedback. De beoordelaar kent aan ieder item een numerieke beoordeling toe (1- 10). Onder Indicatoren zijn aandachtspunten beschreven bij ieder item. De beoordelaar kiest de beoordeling die het beste van toepassing is op het item, hier kan een score 1-5 gegegeven worden. De beoordelaar geeft daarnaast waardevolle en rijke feedback door aan te geven waar de student naar toe werkt, waar hij nu staat ten opzichte van het gewenste resultaat en hoe de student verder kan werken om het gewenste resultaat te bereiken.
 3. Op basis van de beoordeling van de individuele criteria komt de beoordelaar tot een eindoordeel. Hierin worden alle aspecten meegewogen.
 4. Indien de beoordeling tot een eindcijfer tussen 5 of 6 leidt, dan schakelt de verantwoordelijke examinator (eigenaar) een onafhankelijke tweede beoordelaar in. Na de beoordeling van de tweede beoordelaar vindt een afstemmingsoverleg plaats. Indien beide beoordelaars gezamenlijk niet tot een eenduidig eindcijfer kunnen komen wordt een derde beoordelaar aangevraagd bijj de verantwoordelijke examinator. Deze derde beoordelaar is inhoudelijk expert en past een marginale toetsing toe van de beoordeling door de eerste en tweede beoordelaar, op basis van kennis van de oordelen van de eerste en tweede beoordelaar en de onderbouwing daarvan. Het oordeel van de derde beoordelaar is bindend.

Herkansing

Ook bij een herkansing dien je je voorafgaand aan het inleveren in te schrijven in OSIRIS. Bij een eventuele herkansing is het mogelijk om enkel het verslagonderdeel te herkansen. De procedure voor toetsing en beoordeling is verder gelijk aan de procedure bij de eerste kans. Indien je een toets van het vorige studiejaar moet herkansen geldt, in overeenstemming met de Onderwijs- en Examenregeling (art 3.5 lid 1.e) dat je moet uitgaan van een nieuwe leeruitkomst- en toetsbeschrijving. Je kunt met de betreffende docent van de leeruitkomst overleggen over de wijzigingen die daarin zijn aangebracht ten opzichte van de gelegenheden eraan voorafgaand. Dit betekent dat de herkansing wordt nagekeken volgens het dan geldende beoordelingsformulier van het huidige studiejaar.