Leeruitkomst en toetsing: Verpleegkundige methodiek en verslaglegging

Algemeen

Om inzichtelijk te maken wat de zorg voor een zorgvrager inhoudt, waar de zorg op gebaseerd is en met welk resultaat, is het opstellen van zorgleefplannen of verpleegplannen essentieel en zelfs een vereiste voor de inspectie voor de gezondheidszorg en zorgverzekeraars. Het opstellen van een zorgleefplan of verpleegplan vraagt om het werken volgens een bepaalde methodiek, hier de methodiek van klinisch redeneren. Methodisch werken is een cyclisch proces en bevat een aantal stappen: het verzamelen van informatie, het vaststellen van (zorg)behoeften of verpleegkundige diagnosen, het bepalen van doelen, het vaststellen en plannen van activiteiten, het uitvoeren van de activiteiten volgens planning, evalueren en zo nodig bijstellen van de zorg en ondersteuning. Tijdens alle stappen vindt er afstemming en overleg met de zorgvrager en/of diens netwerk plaats.

Beschrijving

Je gebruikt een methodiek voor klinisch redeneren om in alle fasen van het verpleegkundig proces verantwoorde besluiten te nemen. Je kunt veelvoorkomende enkelvoudige problematiek, uitleggen. Bij middencomplexe casussen integreer je vakkennis, klinische gegevens, anamnese en observatie om het verpleegprobleem en de onderliggende fysiologische, anatomische, pathologische en/of farmacologische achtergrond te analyseren en te interpreteren. Je verzamelt en analyseert gegevens gericht op het vaststellen van vragen, wensen, behoeften en (verpleeg)problemen van een zorgvrager in diens sociale context. Je identificeert aspecten van diversiteit en je stemt je handelen hierop af. Aan de hand van je analyse stel je een verpleegkundige diagnose en stel je een verpleegplan op. Je maakt in samenspraak met de zorgvrager en diens sociale context een keuze voor passende doelen en activiteiten, voert deze uit en evalueert de uitkomst. Je rapporteert je bevindingen, plan en evaluatie schriftelijk en methodisch in het patiëntendossier of ander rapportagesysteem. Je handelt volgens de relevante wetgeving met betrekking tot informatievoorziening en informatieverstrekking en privacy.

Wat laat je zien:
verzamelen, analyseren, uitleggen, identificeren, afstemmen, gebruiken, keuze maken, uitvoeren, evalueren, beoordelen, rapporteren, handelen.
Welke competentie:
zorgverlener (Z1, Z2), Professional en kwaliteitsbevorderaar (K1), Reflectieve EBP professional (R2).
Welk onderwerp:
professioneel gedrag, klinisch redeneren, zelfmanagement versterken, inzet ICT, inzet EBP, kwaliteit van zorg leveren.
Welke standaarden:
normenkader V&VN, zorgdomeinen, Gezondheidspatronen van Gordon, Nederlands B2 niveau, richtlijn verpleegkundige verslaglegging, standaarden en richtlijnen. verpleegkundige interventies, EBP, beroepscode, gezondheidszorgrecht en wetgeving.
HBO-niveau/reikwijdte:
NLQF 5.
Aanbevolen leerhulpmiddelen
  • Dobber, J., Harmsen, J., & Iersel, M. van. (2016). Klinisch redeneren en evidence-based practice : weloverwogen besluitvorming door verpleegkundigen (1st ed.).

Toetsing en beoordeling

Je kunt aantonen dat je de leeruitkomst hebt behaald door middel van het aanleveren van een schriftelijk beroepsproduct. Aan de hand van het beoordelingsformulier op Blackboard kun je zien aan welke criteria je beroepsproduct dient te voldoen. Neem deze criteria goed door.

Toetsprocedure

Beroepsproduct:
verpleegplan op basis van casuïstiek uit de praktijk.
Toetsvorm:
schriftelijk
Maximum aantal woorden:
4000
Aantal beoordelaar:
1 (bij cijfer tussen 5 en 6 altijd twee).
Wijze van inschrijving:
student schrijft zich voorafgaand aan het inleveren van de toets in voor de betreffende toets in OSIRIS.
Wijze van inleveren:
Ephorus inleverpunt op Blackboard.
Beoordelingstermijn:
15 werkdagen.
Cijfer:
cijfer = 1+ ((gewogen som – 1) / 4) * 9.  De cesuurgrens ligt op 5,5.
Reparatiemogelijkheid bij herkansing:
Ja, eenmaal. Bij een eventuele tweede herkansing dient een nieuwe casus gebruikt te worden.

Het beroepsproduct lever je in bij het Ephorus inleverpunt op de Blackboard pagina van de leeruitkomst. Voorafgaand aan inlevering dien je je ingeschreven te hebben voor deze toets in OSIRIS. Indien je niet ingeschreven bent kan er geen cijfer worden geregistreerd en wordt de toets niet nagekeken.

Beoordelingsprocedure

  1. De beoordelaar checkt of aan alle voorwaardelijke criteria is voldaan. Indien aan één of meer voorwaarden niet voldaan is, wordt de opdracht beoordeeld met een NVD en wordt deze niet verder nagekeken. De ingeleverde opdracht wordt met een plagiaatprogramma gecontroleerd op plagiaat. Naast het plagiaatpercentage dient de beoordelaar de plagiaatrapportage in te zien om zich ervan te vergewissen dat er geen plagiaat is gepleegd. Indien plagiaat wordt vermoed wordt er een zaak aangemaakt bij de examencommissie en wordt het verslag niet verder nagekeken. Plagiaat kan leiden tot uitsluiting van de toets en in ernstige gevallen zelfs tot uitsluiting van de opleiding.
  2. Indien aan alle voorwaardelijke criteria wordt voldaan wordt de opdracht verder nagekeken en voorzien van feedback. De beoordelaar kent aan ieder item een aantal punten toe op een 5puntsschaal (1-5). De beoordelaar geeft daarnaast waardevolle en rijke feedback door aan te geven waar de student naar toe werkt, waar hij nu staat ten opzichte van het gewenste resultaat en hoe de student verder kan werken om het gewenste resultaat te bereiken.
  3. De beoordelaar berekent het eindcijfer aan de hand van de volgende formule: Cijfer = 1+ ((gewogen som – 1) / 4) * 9.  De cesuurgrens ligt op 5,5   (Met de gewogen som wordt het gewogen gemiddelde bedoeld waarbij de scores niet allemaal even zwaar tellen).
  4. Indien de beoordeling tot een eindcijfer tussen 5 of 6 leidt, dan schakelt de verantwoordelijke examinator een tweede beoordelaar in. Na de beoordeling van de tweede beoordelaar vindt een afstemmingsoverleg plaats. Indien beide beoordelaars gezamenlijk niet tot een eenduidig eindcijfer kunnen komen wordt een derde beoordelaar aangevraagd door de verantwoordelijke examinator. Deze derde beoordelaar is inhoudelijk expert en past een marginale toetsing toe van de beoordeling door de eerste en tweede beoordelaar, op basis van kennis van de oordelen van de eerste en tweede beoordelaar en de onderbouwing daarvan. Het oordeel van de derde beoordelaar is bindend.
  5. Wanneer alle eindcijfers van de toets bekend zijn zorgt de examinator ervoor dat deze cijfers worden ingevoerd in OSIRIS. Daarna worden de beoordelingsformulieren inclusief de feedback naar de studenten verstuurd.

Herkansing

Ook bij een herkansing dien je je voorafgaand aan het inleveren in te schrijven in OSIRIS. Bij een eventuele herkansing heb je eenmaal de mogelijkheid tot het verbeteren van je beroepsproduct op basis van de gegeven feedback. Bij een eventuele tweede herkansing dient een volledig nieuw beroepsproduct te worden gemaakt. De procedure voor toetsing en beoordeling is verder gelijk aan de procedure bij de eerste kans.

Indien je een toets van het vorige studiejaar moet herkansen geldt, in overeenstemming met de Onderwijs- en Examenregeling (art 3.5 lid 1.e) dat je moet uitgaan van een nieuwe leeruitkomst- en toetsbeschrijving. Je kunt met de betreffende docent van de leeruitkomst overleggen over de wijzigingen die daarin zijn aangebracht ten opzichte van de gelegenheden hieraan voorafgaand. Dit betekent dat de herkansing wordt nagekeken volgens het dan geldende beoordelingsformulier. Deze formulieren vind je op de Blackboard pagina van de leeruitkomst van het huidige studiejaar.

  1. Voor deze toets is een herkansing (reparatiemogelijkheid met dezelfde casus) per studiejaar. Dus je hebt twee kansen per studiejaar.
  2. De reparatiemogelijkheid wordt ingeleverd via inleverpunt herkansing op Blackboard