Toetsbeschrijving Portfolio en Eindgesprek

I Algemene informatie

Het Portfolio is de verantwoording dat de student de 7 CanMeds rollen beheerst, door te  onderbouwen dat ze aan de 16 onderliggende competenties op het vereiste NLQF-6 niveau voldoet.

In het verlengde van het Portfolio vindt het Eindgesprek plaats. Hierin laat de student zien een kritische beginnend beroepsprofessional te zijn, door te reflecteren op:

 • het eigen handelen in de beroepscontext;
 • de rol van HBO-verpleegkundige binnen verschillende contexten van zorg;
 • de maatschappelijke context waarin de HBO-verpleegkundige opereert.

Voorwaarden

 • Beroepsproduct Advies en de overige leeruitkomsten uit de hoofdfase moeten zijn behaald voordat het Portfolio kan worden beoordeeld.
 • Het Portfolio moet zijn behaald voordat het Eindgesprek kan plaatsvinden.

II Opdracht

Het afstuderen beroepsbekwaam bestaat uit 2 deeltoetsen, namelijk:

 1. Portfolio (voorwaardelijk voor het Eindgesprek)
 2. Eindgesprek

A: Portfolio

Inhoud

Het Portfolio bevat een beschrijving en onderbouwing per CanMeds competentie (in totaal maximaal  4 A4, lettergrootte 11pt, regelafstand 1,0) dat aan het NLQF-6 niveau wordt voldaan. Dit bevat  verwijzingen naar bewijzen hiervan, die worden opgenomen in de bijlagen. Dit zijn ten minste:

 • Beroepsproduct Advies en beoordelingsformulier.
 • Beoordelingsformulieren leeruitkomsten hoofdfase.
 • Ingevulde attitudelijst eindbeoordeling afstudeerfase.

Deze bewijzen kunnen aangevuld zijn met beoordelingen en feedback van derden en ervaringsverslagen die gedurende het jaar verzameld zijn. Voor deze aangevulde bewijzen is de vorm vrij, het kan in schriftelijke vorm zijn, maar ook aan de hand van filmpjes.

Inleveren en beoordeling

Het Portfolio lever je in bij het inleverpunt op BlackBoard Ephorus-check in de week, aangegeven in de planning.

De bestandsnaam bestaat uit de achternaam, voornaam en het nummer van de student. Het Portfolio wordt summatief getoetst aan de hand van het beoordelingsformulier. De beoordeling vindt plaats door twee docentbeoordelaars.

B: Eindgesprek

Inhoud

De afronding van jaar 4 bestaat uit een eindgesprek. In het eindgesprek laat de student zien te kunnen reflecteren op het functioneren als HBO-verpleegkundige op micro, meso- en macroniveau.

Het Eindgesprek bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Een presentatie van maximaal 10 minuten waarin de student verantwoordt dat ze een beroepsbekwame verpleegkundige is. Hierbij kan de student gebruik maken van hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie. De presentatie bevat:
  • een beschrijving van het eigen doorlopen leerproces, met onderbouwing van wat daarbij van belang is geweest;
  • een beschrijving van waar zij nu staat als beginnende generalistische HBO-opgeleide verpleegkundige;
  • een reëel beeld van het eigen functioneren in de (nabije) toekomst en de context waarin de student verwacht dat dit zal plaatsvinden.
 2. Een vraaggesprek waarin de student in maximaal 20 minuten antwoord geeft op vragen over: o het eigen handelen als HBO-verpleegkundige;
  • de rol van HBO-verpleegkundige binnen verschillende contexten van zorg;
  • de actualiteit en maatschappelijke context waarin de HBO-verpleegkundige opereert. Deze vragen kunnen gebaseerd worden op de presentatie, het portfolio en de attitudelijst.

Beoordeling

Na het gesprek verlaat de student de ruimte en bespreken de beoordelaars de beoordeling (circa 15 min). Het eindgesprek wordt summatief getoetst en telt voor 100% mee in het eindcijfer (zie beoordelingsformulier). De beoordeling vindt plaats door de docentbeoordelaar en de praktijkbeoordelaar.

Planning eindgesprek

Het eindgesprek duurt maximaal 45 minuten en vindt plaats in de zorginstelling. Het eindgesprek wordt ingepland op initiatief van de student.