Leeruitkomst en toetsing: Onderzoek ontwerpen en uitvoeren

Algemeen

Beschrijving

Je signaleert relevante problemen in je werkomgeving. Je beschrijft de achtergrond van het probleem en relevantie voor de praktijk en de samenleving, dit onderbouw je met internationaal wetenschappelijke literatuur. Je stelt een onderzoeksvraag op en ontwerpt in samenwerking met anderen een passende methode om het geselecteerde praktijkvraagstuk te onderzoeken en verantwoordt daarbij de keuzes. Je voert het onderzoeksplan op methodisch verantwoorde wijze uit en houdt daarbij rekening met onderzoeksethiek en relevante en actuele wetgeving. Je presenteert de resultaten van het onderzoek op een voor vakgenoten begrijpelijke, ordelijke, logische en consistente manier.

Toetsing en beoordeling

Bij deze leeruitkomsten horen twee deelproducten:

  • Onderzoeksplan (50%, minimale beoordeling 5,5)
  • Presentatie resultaten (50%, minimale beoordeling 5,5)

Beide producten mogen in groepsverband gemaakt en ingeleverd worden.

Toetsprocedure onderzoeksvoorstel

Toetsvorm:
Schriftelijk onderzoeksvoorstel (groepsproduct)
Maximum lengte verslag/presentatie:
5 a4 (lettertype 11)
Aantal beoordelaars:
1 (bij cijfer tussen 5 en 6 altijd twee)
Wijze van inschrijving:
Student schrijft zich voorafgaand aan het inleveren van de toets in voor de betreffende toets in OSIRIS
Wijze van inleveren:
Inleverpunt op Blackboard
Beoordelingstermijn:
15 werkdagen
Cijfer:
1-10
Reparatiemogelijkheid bij herkansing:
Ja

Toetsprocedure presentatie resultaten

Toetsvorm:
Presentatie en aanvullend verdiepend vraaggesprek (groepsproduct)
Maximum lengte presentatie:
20 minuten presentatie, 20 minuten verdiepend vraaggesprek
Aantal beoordelaars:
1 (bij cijfer tussen 5 en 6 altijd twee)
Wijze van inschrijving:
Student schrijft zich voorafgaand aan het inleveren van de toets in voor de betreffende toets in OSIRIS
Wijze van inleveren:
Inleverpunt op Blackboard
Beoordelingstermijn:
15 werkdagen
Cijfer:
1-10
Reparatiemogelijkheid bij herkansing:
Ja

Beoordelingsprocedure

  1. De beoordelaar checkt of aan alle voorwaardelijke criteria is voldaan. Indien aan 1 of meerdere voorwaarden niet voldaan is, wordt de opdracht beoordeeld met NVD en wordt deze niet verder nagekeken. De ingeleverde opdracht wordt met een plagiaatprogramma gecontroleerd op plagiaat. Naast het plagiaatpercentage dient de beoordelaar de plagiaatrapportage in te zien om zich ervan te vergewissen dat er geen plagiaat is gepleegd. Indien plagiaat wordt vermoed wordt er een zaak aangemaakt bij de examencommissie en wordt het verslag niet verder nagekeken. Plagiaat kan leiden tot uitsluiting van de toets en in ernstige gevallen zelf uitsluiting van de opleiding.
  2. Indien aan alle voorwaardelijke criteria wordt voldaan wordt de opdracht verder nagekeken en voorzien van feedback. De beoordelaar kent aan ieder item een aantal punten toe op een 5-puntsschaal (1-5). De beoordelaar geeft daarnaast feedback door aan te geven waar de student naar toe werkt, waar hij nu staat ten opzichte van het gewenste resultaat en hoe de student verder kan werken om het gewenste resultaat te bereiken.
  3. De beoordelaar berekent het eindcijfer aan de hand van de volgende formule: Cijfer = ((gewogen gemiddelde – 1) / 4) * 10. De cesuurgrens ligt op 5,5.
  4. Indien de beoordeling tot een eindcijfer tussen 5 of 6 leidt, dan schakelt de verantwoordelijke examinator (eigenaar) een onafhankelijke tweede beoordelaar in. Na de beoordeling van de tweede beoordelaar vindt een afstemmingsoverleg plaats. Indien beide beoordelaars gezamenlijk niet tot een eenduidig eindcijfer kunnen komen wordt een derde beoordelaar aangevraagd bij de verantwoordelijke examinator. Deze derde beoordelaar is inhoudelijk expert en past een marginale toetsing toe van de beoordeling door de eerste en tweede beoordelaar, op basis van kennis van de oordelen van de eerste en tweede beoordelaar en de onderbouwing daarvan. Het oordeel van de derde beoordelaar is bindend.
  5. Wanneer alle eindcijfers van de toets bekend zijn zorgt de examinator ervoor dat deze cijfers worden ingevoerd in OSIRIS. Daarna worden de beoordelingsformulieren inclusief de feedback naar de studenten verstuurd.

Herkansing

Ook bij een herkansing dien je voorafgaand aan het inleveren in te schrijven in OSIRIS. Bij een eventuele herkansing heb je eenmaal de mogelijkheid tot het verbeteren van je beroepsproduct op basis van de gegeven feedback. Bij een eventuele tweede herkansing dient een volledig nieuw beroepsproduct te worden gemaakt. De procedure voor toetsing en beoordeling is verder gelijk aan de procedure bij de eerste kans.

Indien je een toets van het vorige studiejaar moet herkansen geldt, in overeenstemming met de Onderwijs- en Examenregeling (art 3.5 lid 1.e) dat je moet uitgaan van een nieuwe leeruitkomst- en toetsbeschrijving. Je kunt met de betreffende docent van de leeruitkomst overleggen over de wijzigingen die daarin zijn aangebracht ten opzichte van de gelegenheden eraan voorafgaand. Dit betekent dat de herkansing wordt nagekeken volgens het dan geldende beoordelingsformulier.