Leeruitkomst en toetsing: Indiceren van zorg

Algemeen

Deze leeruitkomst is ingericht rondom het verpleegkundig proces, gericht op de extramurale zorgverlening. Kijk eens in je eigen buurt of wijk welke instellingen extramurale (thuis)zorg aanbieden en ga eens in gesprek met een (coördinerend) wijkverpleegkundige die frequent zorg indiceert. Veel plezier met deze leeruitkomst!

Beschrijving

Je beargumenteert en beoordeelt in een complexe verpleegsituatie in samenwerking met de zorgvrager en andere betrokkenen (naasten, vrijwilligers en professionals) de indicatie van zorg op basis van het proces van klinisch redeneren en shared-decision making. Op basis van je vakkennis, klinische gegevens, en de persoonlijke beleving van de zorgvrager stel je de aard, duur, omvang en doel van de benodigde (verpleegkundige) zorg vast, beschrijft deze en organiseert deze. Je maakt daarbij een juiste inschatting van de complexiteit van zorg, en gebruikt principes van triage om de zorg te prioriteren.

Je organiseert de zorg effectief en efficiënt, rekening houdend met beperkte middelen, en gericht op een optimale kwaliteit van zorg. Bij je analyse en argumentatie betrek je o.a. het netwerk van de patiënt, de Kernset patiëntproblemen, de eigen regie van de patiënt, en de sociale kaart en sociale voorzieningen. Je indicatie is gericht op het bevorderen van zelfmanagement en preventie van gezondheidsproblemen of de verergering hiervan.

Toetsing en beoordeling

Voor deze leeruitkomst is er voor sommige studenten met een CZO-achtergrond een alternatieve toets beschikbaar. Denk je hiervoor in aanmerking te komen, bespreek dit dan met je studiecoach.

Toetsprocedure

Voorbeelden beroepsproducten:
Anamnese, indicatiestelling, verpleegplan/zorgplan, evaluatie, meetinstrumenten.
Toetsvorm:
Schriftelijk
Maximum aantal woorden:
4500
Aantal beoordelaars:
1 (bij cijfer tussen 5 en 6 altijd twee)
Wijze van inschrijving:
Student schrijft zich voorafgaand aan het inleveren van de toets in voor de betreffende toets in OSIRIS
Wijze van inleveren:
Inleverpunt op Brightspace
Beoordelingstermijn:
15 werkdagen
Cijfer:
Cijfer = ((gewogen gemiddelde – 1) / 4) * 10
Reparatiemogelijkheid bij herkansing:
Nee

Het beroepsproduct lever je in bij op de Blackboard Brightspace van de leeruitkomst. Voorafgaand aan inlevering dien je je ingeschreven te hebben voor deze toets in OSIRIS. Indien je niet ingeschreven bent kan er geen cijfer worden geregistreerd en wordt de toets niet nagekeken.

Beoordelingsprocedure

  1. De beoordelaar checkt of aan alle voorwaardelijke criteria is voldaan. Indien aan 1 of meerdere voorwaarden niet voldaan is, wordt de opdracht beoordeeld met NVD en wordt deze niet verder nagekeken. De ingeleverde opdracht wordt met een plagiaatprogramma gecontroleerd op plagiaat. Naast het plagiaatpercentage dient de beoordelaar de plagiaatrapportage in te zien om zich ervan te vergewissen dat er geen plagiaat is gepleegd. Indien plagiaat wordt vermoed wordt er een zaak aangemaakt bij de examencommissie en wordt het verslag niet verder nagekeken. Plagiaat kan leiden tot uitsluiting van de toets en in ernstige gevallen zelf uitsluiting van de opleiding.
  2. Indien aan alle voorwaardelijke criteria wordt voldaan wordt de opdracht verder nagekeken en voorzien van feedback. De beoordelaar kent aan ieder item een aantal punten toe op een 5-puntsschaal (1-5). De beoordelaar geeft daarnaast waardevolle en rijke feedback door aan te geven waar de student naar toe werkt, waar hij nu staat ten opzichte van het gewenste resultaat en hoe de student verder kan werken om het gewenste resultaat te bereiken).
  3. De beoordelaar berekent het eindcijfer aan de hand van de volgende formule: Cijfer = ((gewogen gemiddelde – 1) / 4) * 10. De cesuurgrens ligt op 5,5.
  4. Indien de beoordeling tot een eindcijfer tussen 5 of 6 leidt, dan schakelt de verantwoordelijke examinator (eigenaar) een onafhankelijke tweede beoordelaar in. Na de beoordeling van de tweede beoordelaar vindt een afstemmingsoverleg plaats. Indien beide beoordelaars gezamenlijk niet tot een eenduidig eindcijfer kunnen komen wordt een derde beoordelaar aangevraagd bij de verantwoordelijke examinator. Deze derde beoordelaar is inhoudelijk expert en past een marginale toetsing toe van de beoordeling door de eerste en tweede beoordelaar, op basis van kennis van de oordelen van de eerste en tweede beoordelaar en de onderbouwing daarvan. Het oordeel van de derde beoordelaar is bindend.
  5. Wanneer alle eindcijfers van de toets bekend zijn zorgt de examinator ervoor dat deze cijfers worden ingevoerd in OSIRIS. Daarna worden de beoordelingsformulieren inclusief de feedback naar de studenten verstuurd.

Herkansing

Ook bij een herkansing dien je voorafgaand aan het inleveren in te schrijven in OSIRIS. Bij een eventuele herkansing heb je eenmaal de mogelijkheid tot het verbeteren van je beroepsproduct op basis van de gegeven feedback. Bij een eventuele tweede herkansing dient een volledig nieuw beroepsproduct te worden gemaakt. De procedure voor toetsing en beoordeling is verder gelijk aan de procedure bij de eerste kans.

Indien je een toets van het vorige studiejaar moet herkansen geldt, in overeenstemming met de Onderwijs- en Examenregeling (art 3.5 lid 1.e) dat je moet uitgaan van een nieuwe leeruitkomst- en toetsbeschrijving. Je kunt met de betreffende docent van de leeruitkomst overleggen over de wijzigingen die daarin zijn aangebracht ten opzichte van de gelegenheden eraan voorafgaand. Dit betekent dat de herkansing wordt nagekeken volgens het dan geldende beoordelingsformulier.