Leeruitkomst en toetsing: Implementeren van kwaliteitsverbetering

Algemeen

Je implementeert een evidence-based richtlijn, protocol, zorgstandaard, verbetervoorstel of beleidsontwerp dat zich richt op een (in)direct probleem op het terrein van zorg en welzijn en ter verbetering van de kwaliteit van een authentieke zorg-, verpleeg- of leefsituatie. Je hanteert hierbij onderbouwde strategieën en interventies voor implementatie. In het implementatieproces houd je voortdurend de vinger aan de pols om het proces en de resultaten te monitoren, evalueren en je implementatieplan eventueel bij te stellen. Je geeft daarnaast adviezen voor verankering en verspreiding van de ingezette verbetering. Je toont verpleegkundig leiderschap door initiatief te nemen, prioriteiten te stellen, activiteiten te bewaken en collega’s te betrekken bij de implementatie.

Beschrijving

Deze leeruitkomst kan volgen uit de leeruitkomsten ‘Analyse Kwaliteit van Zorg’ , maar dit hoeft niet. Hij volgt wel vanuit de leeruitkomst ‘Plannen van een kwaliteitsverbetering’. In deze leeruitkomst komen met name de ‘lessons learned’ naar voren van de implementatie en hoe je het in het vervolg gaat aanpakken.

Toetsing en beoordeling

Toetsprocedure

Voorbeelden beroepsproducten:
Presentatie
Toetsvorm:
Mondeling
Maximum aantal minuten:
10
Aantal beoordelaars:
2
Wijze van inschrijving:
Student schrijft zich voorafgaand aan het inleveren van de toets in voor de betreffende toets in OSIRIS
Wijze van inleveren:
Inleverpunt op Blackboard
Beoordelingstermijn:
15 werkdagen
Cijfer:
Cijfer = ((gewogen som – 1) / 4) * 10
Reparatiemogelijkheid bij herkansing:
Ja

Het beroepsproduct lever je in bij het inleverpunt op de Blackboard pagina van de leeruitkomst. Voorafgaand aan inlevering dien je je ingeschreven te hebben voor deze toets in OSIRIS. Indien je niet ingeschreven bent kan er geen cijfer worden geregistreerd en wordt de toets niet nagekeken.

Beoordelingsprocedure

  1. De beoordelaar checkt of aan alle voorwaardelijke criteria is voldaan. Indien aan 1 of meerdere voorwaarden niet voldaan is, wordt de opdracht beoordeeld met NVD en wordt deze niet verder nagekeken. De ingeleverde opdracht wordt met een plagiaatprogramma gecontroleerd op plagiaat. Naast het plagiaatpercentage dient de beoordelaar de plagiaatrapportage in te zien om zich ervan te vergewissen dat er geen plagiaat is gepleegd. Indien plagiaat wordt vermoed wordt er een zaak aangemaakt bij de examencommissie en wordt het verslag niet verder nagekeken. Plagiaat kan leiden tot uitsluiting van de toets en in ernstige gevallen zelf uitsluiting van de opleiding.
  2. Indien aan alle voorwaardelijke criteria wordt voldaan wordt de opdracht verder nagekeken en voorzien van feedback. De beoordelaar kent aan ieder item een aantal punten toe op een 5-puntsschaal (1-5). De indicatoren voor 5, 3 en 1 punt zijn beschreven. Indien niet volledig aan de beschrijving van 5 punten is voldaan maar de student meer dan voldoet aan de beschrijving van 3 punten kiest de beoordelaar het tussenliggende vakje. Eenzelfde procedure geldt tussen 3 en 1 punt. De beoordelaar geeft daarnaast waardevolle en rijke feedback door aan te geven waar de student naar toe werkt, waar hij nu staat ten opzichte van het gewenste resultaat en hoe de student verder kan werken om het gewenste resultaat te bereiken).
  3. De beoordelaar berekent het eindcijfer aan de hand van de volgende formule: Cijfer = ((gewogen som – 1) / 4) * 10. De cesuurgrens ligt op 5,5.
  4. Indien de beoordeling tot een eindcijfer tussen 5 of 6 leidt, dan schakelt de verantwoordelijke examinator (eigenaar) een onafhankelijke tweede beoordelaar in. Na de beoordeling van de tweede beoordelaar vindt een afstemmingsoverleg plaats. Indien beide beoordelaars gezamenlijk niet tot een eenduidig eindcijfer kunnen komen wordt een derde beoordelaar aangevraagd bijj de verantwoordelijke examinator. Deze derde beoordelaar is inhoudelijk expert en past een marginale toetsing toe van de beoordeling door de eerste en tweede beoordelaar, op basis van kennis van de oordelen van de eerste en tweede beoordelaar en de onderbouwing daarvan. Het oordeel van de derde beoordelaar is bindend.
  5. Wanneer alle eindcijfers van de toets bekend zijn zorgt de examinator ervoor dat deze cijfers worden ingevoerd in OSIRIS. Daarna worden de beoordelingsformulieren inclusief de feedback naar de studenten verstuurd.

Herkansing

Ook bij een herkansing dien je je voorafgaand aan het inleveren in te schrijven in OSIRIS. Bij een eventuele herkansing heb je eenmaal de mogelijkheid tot het verbeteren van je beroepsproduct op basis van de gegeven feedback. Bij een eventuele tweede herkansing dient een volledig nieuw beroepsproduct te worden gemaakt. De procedure voor toetsing en beoordeling is verder gelijk aan de procedure bij de eerste kans.

Indien je een toets van het vorige studiejaar moet herkansen geldt, in overeenstemming met de Onderwijs- en Examenregeling (art 3.5 lid 1.e) dat je moet uitgaan van een nieuwe leeruitkomst- en toetsbeschrijving. Je kunt met de betreffende docent van de leeruitkomst overleggen over de wijzigingen die daarin zijn aangebracht ten opzichte van de gelegenheden eraan voorafgaand. Dit betekent dat de herkansing wordt nagekeken volgens het dan geldende beoordelingsformulier. Deze formulieren vind je op de Blackboard pagina van de leeruitkomst van het huidige studiejaar. >>Geef hier tenminste aan:

  1. Voor deze toets is een herkansing (reparatiemogelijkheid met dezelfde casus) per studiejaar. Dus twee kansen per studiejaar. Geef hierbij op het voorblad en in de titel aan dat het om een 2e kans gaat.
  2. De reparatiemogelijkheid wordt ingeleverd via inleverpunt Blackboard