Leeruitkomst en toetsing: Implementatieplan

Leeruitkomst

Je ontwikkelt in overleg met collega’s een evidence based implementatieplan, gericht op een (in)direct probleem op het terrein van zorg en welzijn en ter verbetering van een authentieke zorg-, verpleeg-, of leefsituatie. Je plan is gebaseerd op een analyse van de organisatiestructuur en- cultuur en een probleemanalyse van de feitelijke zorg, doelgroep en setting

De toets

In de zorg heb je geregeld te maken met nieuwe ontwikkelingen, wijzigingen in richtlijnen en nieuwe werkafspraken. Toch gebeurt het regelmatig dat deze niet hun weg vinden in de dagelijkse routines. Een goede implementatie vraagt meer dan een goed idee! De opdracht voor deze leeruitkomst is het opstellen van een implementatieplan, met als doel: het oplossen van een daadwerkelijk probleem en/of het integreren van een nieuwe richtlijn.

Belangrijk hierin is dat je inzicht hebt in je eigen invloedsfeer als hbo-verpleegkundige, je rekening houdt met contextuele factoren van de afdeling, je kunt bepalen welke strategieën en acties er nodig zijn om je doel te bereiken en last but not least; je een concreet plan hebt om het implementatieproces te monitoren.

Voor het maken van het implementatieplan doorloop je de volgende stappen:

Het inleiden van de implementatie door:

 1. Het onderwerp te introduceren
 2. Het belang te onderbouwen
 3. De voor dit onderwerp relevante kenmerken van de afdeling te beschrijven

Het beschrijven van de gewenste en huidige situatie door:

 1. Concreet te beschrijving wat er geïmplementeerd moet worden
 2. Te analyseren hoe de huidige situatie zich verhoudt tot de gewenste situatie

Het beschrijven van doelen en beïnvloedende factoren door:

 1. Aan de hand van doelstellingen te bepalen hoe je van de huidige naar de gewenste situatie denkt te gaan komen. Aan de hand van indicatoren te omschrijven hoe je dit proces wil toetsen
 2. Vast te stellen welke belemmerende en bevorderende factoren van invloed kunnen zijn op het behalen van de doelstellingen

Het uitwerken van implementatiestrategieën door:

 1. Vanuit de doelstellingen en beïnvloedende factoren een selectie van strategieën te bepalen
 2. De selectie van strategieën te vertalen naar concrete acties

Het maken van een planning door:

 1. De uit te voeren acties en de toetsing van de voortgang in te plannen

De toets wordt beoordeeld aan de hand van de geformuleerde leerdoelen, zoals deze beschreven zijn in de kantlijn van de rubrics.

Planning – beoordeling – bepaling cijfer/cesuur – inzage

Toetsdatum

Het inleveren van het beroepsproduct kan elke laatste vrijdag van de maangd voor 17.00 uur via het inleverpunt op Blackboard. Zie voor een overzicht van de data de jaarplanning in de studiegids

Beoordeling

De toets wordt beoordeeld aan de hand van de rubric behorende bij deze toets.

 • Een voldoende praktijkadvies is voorwaardelijk aan een voldoende voor de toets en het toegekend krijgen van de studiepunten die aan deze leeruitkomst zijn verbonden. Het praktijkadvies is zwaarwegend. Door de toelichting bij het advies wordt de beoordeling onderbouwd. Wanneer de onderbouwing niet duidelijk is, of tot vragen leidt, neemt de docent contact op met je werk/praktijkbegeleider.
 • Je krijgt feedback op je beoordeling aan de hand van de ingevulde rubric. Het cijfer wordt bekend gemaakt in OSIRIS.

Bepaling cijfer en cesuur

Het cijfer komt als volgt tot stand:

Startpunt is de meest linkerkolom in de rubric (zie hierna): wanneer aan alle indicatoren binnen het vak voldaan wordt, wordt het betreffende onderdeel met 5 punten beoordeeld. Wanneer dat niet het geval is, wordt de kolom met het beoordelingsniveau met 3 punten gehanteerd. Wordt aan alle indicatoren in dat vak voldaan, dan worden voor het betreffende onderdeel 3 punten toegekend. Wanneer ook niet aan al de indicatoren van 3 punten wordt voldaan, schuift de beoordeling nog een kolom naar rechts op (en scoort het betreffende onderdeel 1 punt) Wanneer ruimschoots aan de indicatoren voor 3 punten wordt voldaan, maar nog niet aan 5 punten dan worden 4 punten toegekend. Wanneer ook niet aan al de indicatoren van 3 punten wordt voldaan, wordt de kolom met 1 punt gehanteerd. Wanneer het niveau van 1 punt wordt overstegen maar niet aan alle indicatoren voor 3 punten wordt voldaan worden 2 punten toegekend.

Puntentotaal (inhoud + schrijven)CijferPuntentotaal (inhoud + schrijven)Cijfer
401021-225
38-399,5204,5
36-37918-194
34-358,516-173,5
32-33814-153
30-317,5132,5
28-29711-122
276,59-101,5
25-266≤ 81
23-245,5

Inzage

Er is gelegenheid voor een inzagemoment om de feedback te bespreken.