Leeruitkomst en toetsing: Gerontologie en geriatrie

Algemeen

Je kunt actuele en veranderende maatschappelijke/politieke visies op de ouder wordende mensen onder woorden brengen. Op basis van je kennis over de belangrijkste fysieke, psychologische en sociologische veranderingen in de verschillende levensfasen van de mens ben je in staat om (het risico op) veelvoorkomende gezondheidsproblematiek bij oudere zorgvragers (denk bijv. aan vallen, pijn, ondervoeding, palliatie, geriatric giants, dementie en polyfarmacie) te analyseren en beoordelen, en waar nodig (preventief) te interveniëren.

Je hebt hierbij aandacht voor de levensvragen van de (ouder wordende) zorgvrager. Je versterkt de zelf- en samenredzaamheid van de ouder wordende burger en diens sociale omgeving en zet hierbij waar nodig/mogelijk zorgtechnologie in. Je werkt hierbij aanvullend op de zorg en welzijn die binnen het sociale netwerk wordt verleend en werkt daar verbindend. Je stemt je verpleegkundig handelen en communicatie af op de leeftijds- en ontwikkelingsfase van de zorgvrager en kunt werken volgens de uitgangspunten en principes van palliatieve zorg. Je bent op de hoogte van de actuele financiering van de ouderenzorg en de wet- en regelgeving rondom al dan niet behandelen en levenseinde.

Beschrijving

Tijdens deze leeruitkomst behandelen we 4 thema’s: De gezonde oudere, de fragiele oudere, de zieke oudere en de palliatieve zorg. We nemen exemplarisch een persoon met dementie, die we vanuit een positief perspectief volgen. Participatie is de rode lijn door de leeruitkomst. Er wordt gewerkt met zelf gekozen casussen.

Toetsing en beoordeling

Toetsprocedure

Voor deze leeruitkomst maak je een infographic. Let daarbij op de volgende aandachtspunten:

1. Kijk goed naar de beoordelingscriteria en de voorwaardelijke criteria. Deze vind je in het beoordelingsformulier onder Leeruitkomst en toetsing

2. Zorg dat je ingeschreven bent voor deze toets in Osiris vóórdat je de toets inlevert. Toetsen van studenten die niet ingeschreven staan in Osiris worden niet nagekeken en er kan géén resultaat ingevoerd worden in Osiris. Heb je problemen met je inschrijving in Osiris? Meld je dan bij het toetsbureau via gvs-toetsing@hhs.nl.

3. Iedere laatste vrijdag van de maand (m.u.v. vrijdag 29 juli) worden de verslagen die op dat moment ingeleverd zijn verdeeld onder de beoordelaarrs. Vanaf dat moment hebben docenten 15 werkdagen de tijd voor het nakijken.

Let op: herkans je een verslag uit een vorig studiejaar? Lever je verslag dan in bij het eerste inleverpunt en niet bij de herkansing. Het gaat immers om je eerste kans van dit studiejaar. Vermeld wel op het verslag en in een opmerking bij het inleveren dat het om een herkansing gaat en uit welk jaar.

Beoordelingsprocedure

  1. De beoordelaar checkt of aan alle voorwaardelijke criteria is voldaan. Indien aan 1 of meerdere voorwaarden niet voldaan is, wordt de opdracht beoordeeld met NVD en wordt deze niet verder nagekeken. De ingeleverde opdracht wordt met een plagiaatprogramma gecontroleerd op plagiaat. Naast het plagiaatpercentage dient de beoordelaar de plagiaatrapportage in te zien om zich ervan te vergewissen dat er geen plagiaat is gepleegd. Indien plagiaat wordt vermoed wordt er een zaak aangemaakt bij de examencommissie en wordt het verslag niet verder nagekeken. Plagiaat kan leiden tot uitsluiting van de toets en in ernstige gevallen zelf uitsluiting van de opleiding.
  2. Indien aan alle voorwaardelijke criteria wordt voldaan wordt de opdracht verder nagekeken en voorzien van feedback. De beoordelaar kent aan ieder item een aantal punten toe op een 5-puntsschaal (1-5). De indicatoren voor 5, 3 en 1 punt zijn beschreven. Indien niet volledig aan de beschrijving van 5 punten is voldaan maar de student meer dan voldoet aan de beschrijving van 3 punten kiest de beoordelaar het tussenliggende vakje. Eenzelfde procedure geldt tussen 3 en 1 punt. De beoordelaar geeft daarnaast waardevolle en rijke feedback door aan te geven waar de student naar toe werkt, waar hij nu staat ten opzichte van het gewenste resultaat en hoe de student verder kan werken om het gewenste resultaat te bereiken).
  3. De beoordelaar berekent het eindcijfer aan de hand van de volgende formule: Cijfer = 1+ ((gewogen som – 1) / 4) * 9. De cesuurgrens ligt op 5,5.
  4. Indien de beoordeling tot een eindcijfer tussen 5 of 6 leidt, dan schakelt de verantwoordelijke examinator (eigenaar) een onafhankelijke tweede beoordelaar in. Na de beoordeling van de tweede beoordelaar vindt een afstemmingsoverleg plaats. Indien beide beoordelaars gezamenlijk niet tot een eenduidig eindcijfer kunnen komen wordt een derde beoordelaar aangevraagd bijj de verantwoordelijke examinator. Deze derde beoordelaar is inhoudelijk expert en past een marginale toetsing toe van de beoordeling door de eerste en tweede beoordelaar, op basis van kennis van de oordelen van de eerste en tweede beoordelaar en de onderbouwing daarvan. Het oordeel van de derde beoordelaar is bindend.

Herkansing

Ook bij een herkansing dien je je voorafgaand aan het inleveren in te schrijven in OSIRIS. Bij een eventuele herkansing is het mogelijk om enkel het verslagonderdeel te herkansen. De procedure voor toetsing en beoordeling is verder gelijk aan de procedure bij de eerste kans.

Indien je een toets van het vorige studiejaar moet herkansen geldt, in overeenstemming met de Onderwijs- en Examenregeling (art 3.5 lid 1.e) dat je moet uitgaan van een nieuwe leeruitkomst- en toetsbeschrijving. Je kunt met de betreffende docent van de leeruitkomst overleggen over de wijzigingen die daarin zijn aangebracht ten opzichte van de gelegenheden eraan voorafgaand. Dit betekent dat de herkansing wordt nagekeken volgens het dan geldende beoordelingsformulier. Deze formulieren vind je op de Blackboard pagina van de leeruitkomst van het huidige studiejaar.