Leeruitkomst en toetsing Evidence-Based Practice

Beschrijving

Je kunt de basisprincipes van Evidence Based Practice (EBP) uitleggen en uitleggen hoe dit op dit moment van invloed is op de kwaliteit van zorg in het algemeen en op jouw handelen als professional in het bijzonder. Je lost een verpleegkundige vraag uit de praktijk op met behulp van de wensen en ervaringen van de zorgvrager, de klinische expertise van jou en je collega’s en het beste (wetenschappelijk) bewijs uit de literatuur. Je interpreteert de beschikbare informatie op praktische toepasbaarheid en werkt dit uit. Hierbij maak je expliciet de vertaalslag van (wetenschappelijk) bewijs naar de specifieke situatie en context van de zorgvrager en zorgverlener. Je verantwoordt en reflecteert op je handelen in de praktijk aan de hand van de basisprincipes van EBP.

De volgende thema’s komen aan bod:

  • Introductie in Evidence-based practice
  • Pijler Evidence
  • Pijler Patient
  • Pijler Klinische Expertise
Wat laat je zien:
Uitwerken, oplossen, interpreteren, uitleggen, aandacht hebben voor, verantwoorden, reflecteren, handelen
Welke competentie:
Reflectieve EBP-professional (R1, R2, R3)
Welke kernbegrippen:
Professionele reflectie, Onderzoekend vermogen, Inzet EBP, Inzet ICT, Professionele relatie, Deskundigheidsbevordering, Professioneel gedrag
Welke standaarden:
Onderzoeksmethoden (zoeken, vinden, beoordelen en toepassen van onderzoek, EBP, CAT, literatuuronderzoek), Standaarden en richtlijnen Verpleegkundig handelen, Verpleegkundig leiderschap (argumenteren, verantwoorden), Nederlands tenminste op B2 niveau, reflectie en reflectiemodellen (bijv. Bateson, Korthagen, Mittendorff, STARR), zelfmanagement
HBO-niveau/reikwijdte:
NLQF 5
Aanbevolen leerhulpmiddelen:
  • Dobber, J., Harmsen, J., & van Iersel, M. (2016). Klinisch redeneren en Evidence-Based Practice. Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum

Toetsing en beoordeling

Toetsprocedure

Voorbeelden
beroepsproducten Verslag
Toetsvorm
Schriftelijk
Maximum aantal woorden
3500
Aantal beoordelaars
1 (bij cijfer tussen 5 en 6 altijd twee)
Wijze van inschrijving
Student schrijft zich voorafgaand aan het inleveren van de toets in voor de betreffende toets in OSIRIS
Wijze van inleveren
Ephorus inleverpunt op Blackboard
Beoordelingstermijn
15 werkdagen
Cijfer
Cijfer = ((gewogen som – 1) / 4) * 10
Reparatiemogelijkheid bij herkansing
Ja

Het beroepsproduct lever je in bij het Ephorus inleverpunt op de Blackboard pagina van de leeruitkomst. Voorafgaand aan inlevering dien je je ingeschreven te hebben voor deze toets in OSIRIS. Indien je niet ingeschreven bent kan er geen cijfer worden geregistreerd en wordt de toets niet nagekeken.

Tussentijds zijn er formatieve toetsen door middel van peerfeedback op (een deel van) het verslag door medestudenten en docent.

Beoordelingsprocedure

  1. De beoordelaar checkt of aan alle voorwaardelijke criteria is voldaan. Indien aan 1 of meerdere voorwaarden niet voldaan is, wordt de opdracht beoordeeld met NVD en wordt deze niet verder nagekeken. De ingeleverde opdracht wordt met een plagiaatprogramma gecontroleerd op plagiaat. Naast het plagiaatpercentage dient de beoordelaar de plagiaatrapportage in te zien om zich ervan te vergewissen dat er geen plagiaat is gepleegd. Indien plagiaat wordt vermoed wordt er een zaak aangemaakt bij de examencommissie en wordt het verslag niet verder nagekeken. Plagiaat kan leiden tot uitsluiting van de toets en in ernstige gevallen zelfs tot uitsluiting van de opleiding (zie OER).
  2. Indien aan alle voorwaardelijke criteria wordt voldaan wordt de opdracht verder nagekeken en voorzien van feedback. De beoordelaar kent aan ieder item een aantal punten toe op een 5-puntschaal (1-5). De beoordelaar geeft daarnaast waardevolle en rijke feedback door aan te geven waar de student naar toe werkt, waar hij nu staat ten opzichte van het gewenste resultaat en hoe de student verder kan werken om het gewenste resultaat te bereiken).
  3. Op basis van de beoordeling van de individuele criteria komt de beoordelaar tot een eindoordeel. Hierin worden alle aspecten meegewogen.
  4. Indien de beoordeling tot een eindcijfer tussen 5 of 6 leidt, dan schakelt de verantwoordelijke examinator een onafhankelijke tweede beoordelaar in. Na de beoordeling van de tweede beoordelaar vindt een afstemmingsoverleg plaats. Indien beide beoordelaars gezamenlijk niet tot een eenduidig eindcijfer kunnen komen wordt een derde beoordelaar aangevraagd bij de verantwoordelijke examinator. Deze derde beoordelaar is inhoudelijk expert en past een marginale toetsing toe van de beoordeling door de eerste en tweede beoordelaar, op basis van kennis van de oordelen van de eerste en tweede beoordelaar en de onderbouwing daarvan. Het oordeel van de derde beoordelaar is bindend.

Herkansing

Ook bij een herkansing dien je je voorafgaand aan het inleveren in te schrijven in OSIRIS. Bij een eventuele herkansing heb je eenmaal de mogelijkheid tot het verbeteren van je beroepsproduct op basis van de gegeven feedback. Bij een eventuele tweede herkansing dient een volledig nieuw beroepsproduct te worden gemaakt. De procedure voor toetsing en beoordeling is verder gelijk aan de procedure bij de eerste kans.

Indien je een toets van het vorige studiejaar moet herkansen geldt, in overeenstemming met de Onderwijs- en Examenregeling (art 3.5 lid 1.e) dat je moet uitgaan van een nieuwe leeruitkomst- en toetsbeschrijving. Je kunt met de betreffende docent van de leeruitkomst overleggen over de wijzigingen die daarin zijn aangebracht ten opzichte van de gelegenheden eraan voorafgaand. Dit betekent dat de herkansing wordt nagekeken volgens het dan geldende beoordelingsformulier.