Leeruitkomst en toetsing: Ethische en wettelijk verantwoorde zorgverlening

Beschrijving

Je kunt de wet- en regelgeving rondom de gezondheidszorg benoemen en in lijn hiermee handelen. Je herkent en analyseert ethische vragen en zingevingsvraagstukken vanuit de zorgpraktijk en beschouwt deze vanuit verschillende perspectieven die in deze situatie een rol van betekenis spelen (zoals maatschappelijke, juridische, professionele, levensbeschouwelijke). Je bediscussieert deze vraagstukken met collega’s en zorgvragers. Je beargumenteert wat jij in de betreffende situatie ‘goede zorg’ vindt en betrekt daarbij wetenschappelijke literatuur, gezondheidszorgrecht, algemeen geldende beroepswaarden en -normen en de beroepscode, maar ook je eigen normen en waarden. Je verantwoordt je handelen op professionele wijze en reflecteert kritisch op je eigen normen, motieven en emoties. Tegelijkertijd sta je open voor emoties, waarden en normen van anderen, zoals collega’s en zorgvragers. Uiteindelijk kun je eigen visie en die van je instelling op goede zorg en verplegen formuleren.   

De volgende thema’s komen aan bod:

  • Wat is ethiek in de verpleegkunde? 
  • Kaders en goede zorg
  • Medische ethiek
  •  Zorgethiek
  • Conclusie en reflectie
Wat laat je zien:
Formuleren, benoemen, handelen, herkennen, analyseren, argumenteren, discussiëren, verantwoorden, reflecteren openstaan.
Welke competentie:
Reflectieve EBP-professional (R2), Zorgverlener (Z2), Samenwerkingspartner (S1).
Welk onderwerp:
Professionele reflectie, Morele sensitiviteit, Professioneel gedrag, Kwaliteit van zorg leveren.
Welke standaarden:
Ethiek, verpleegkundige visies en theorieën, visies op zorg (Compassie en menslievendheid, Tronto, presentietheorie, Person-centered care van McCormack & McCance, Chronic care model, dialoog gestuurde zorg, disease management, casemanagement, participatieve gezondheidszorg, zorg maken), reflectiemethoden (bijv. Bateson, Korthagen, Mittendorff, STARR), gezondheidsrecht en wetgeving, beroepswaarden en beroepsnormen, beroepscode.
HBO-niveau/reikwijdte:
NLQF 5.
Aanbevolen leerhulpmiddelen:
  • van Nistelrooij, I. (2017). Basisboek zorgethiek , Heeswijk: Berne Media.
EC:
10.

Toetsing en beoordeling

Je kunt aantonen dat je de leeruitkomst hebt behaald door middel van een verslag of een videopresentatie. Aan de hand van het beoordelingsformulier (rubric) op Blackboard kun je zien aan welke criteria je beroepsproduct dient te voldoen. Neem deze criteria goed door.

Toetsprocedure

De toetsvorm bij deze leeruitkomst is een schriftelijk verslag of door middel van een videopresentatie.

Toetsvorm:
schriftelijk of video.
Maximum lengte verslag:
3000 woorden exclusief voorblad, literatuurlijst.
Maximum duur videopresentatie:
10 minuten.
Aantal beoordelaars:
1.
Wijze van inschrijving:
student schrijft zich voorafgaand aan het inleveren van de toets in voor de betreffende toets in OSIRIS.
Wijze van inleveren:
inleverpunt op Blackboard.
Beoordelingstermijn:
15 werkdagen.
Cijfer:
1-10.
Reparatiemogelijkheid bij herkansing:
ja.

Beoordelingsprocedure

  1. De beoordelaar checkt of aan alle voorwaardelijke criteria is voldaan. Indien aan één of meer voorwaarden niet voldaan wordt, wordt de opdracht beoordeeld met NVD en wordt deze niet verder nagekeken. De ingeleverde opdracht wordt met een plagiaatprogramma gecontroleerd op plagiaat. Naast het plagiaatpercentage dient de beoordelaar de plagiaatrapportage in te zien om zich ervan te vergewissen dat er geen plagiaat is gepleegd. Indien plagiaat wordt vermoed wordt er een zaak aangemaakt bij de examencommissie en wordt het verslag niet verder nagekeken. Plagiaat kan leiden tot uitsluiting van de toets en in ernstige gevallen zelfs tot uitsluiting van de opleiding.
  2. Indien aan alle voorwaardelijke criteria wordt voldaan wordt de opdracht verder nagekeken en voorzien van feedback. De beoordelaar kent aan ieder item een numerieke beoordeling toe (1-10). Onder Indicatoren zijn aandachtspunten beschreven bij ieder item. De beoordelaar kiest de beoordeling die het beste van toepassing is op het item, hier kan een score 1-5 gegeven worden. De beoordelaar geeft daarnaast waardevolle en rijke feedback door aan te geven waar de student naar toe werkt, waar hij nu staat ten opzichte van het gewenste resultaat en hoe de student verder kan werken om het gewenste resultaat te bereiken.
  3. Op basis van de beoordeling van de individuele criteria komt de beoordelaar tot een eindoordeel. Hierin worden alle aspecten meegewogen.
  4. Indien de beoordeling tot een eindcijfer tussen 5 of 6 leidt, dan schakelt de verantwoordelijke examinator (eigenaar) een onafhankelijke tweede beoordelaar in. Na de beoordeling van de tweede beoordelaar vindt een afstemmingsoverleg plaats. Indien beide beoordelaars gezamenlijk niet tot een eenduidig eindcijfer kunnen komen wordt een derde beoordelaar aangevraagd bij de verantwoordelijke examinator. Deze derde beoordelaar is inhoudelijk expert en past een marginale toetsing toe van de beoordeling door de eerste en tweede beoordelaar, op basis van kennis van de oordelen van de eerste en tweede beoordelaar en de onderbouwing daarvan. Het oordeel van de derde beoordelaar is bindend.

Herkansing

Ook bij een herkansing dien je je voorafgaand aan het inleveren in te schrijven in OSIRIS. Bij een eventuele herkansing is het mogelijk om enkel het verslagonderdeel te herkansen. De procedure voor toetsing en beoordeling is verder gelijk aan de procedure bij de eerste kans.

Indien je een toets van het vorige studiejaar moet herkansen geldt, in overeenstemming met de Onderwijs- en Examenregeling (art 3.5 lid 1.e) dat je moet uitgaan van een nieuwe leeruitkomst- en toetsbeschrijving. Je kunt met de betreffende docent van de leeruitkomst overleggen over de wijzigingen die daarin zijn aangebracht ten opzichte van de gelegenheden eraan voorafgaand. Dit betekent dat de herkansing wordt nagekeken volgens het dan geldende beoordelingsformulier. Deze formulieren vind je op de Blackboard pagina van de leeruitkomst van het huidige studiejaar.