Leeruitkomst en toetsing: Communicatieve en verpleegtechnische vaardigheden

Algemeen

Verpleegtechnische handelingen zijn verpleegkundige handelingen waaraan risico’s zijn verbonden en
die kunnen leiden tot letsel of schade bij zowel de zorgvrager als de verpleegkundige. Om die reden is de
uitvoering van deze handelingen vaak vastgelegd in protocollen en procedures. Veel verpleegtechnische
handelingen zijn opgenomen in de opleiding tot verpleegkundige. Met betrekking tot het uitvoeren van
verpleegkundige handelingen zijn criteria vastgesteld:

 • de verpleegkundige moet blijven binnen het vakgebied
 • de verpleegkundige beschikt over voldoende bekwaamheid
 • de rechten van de zorgvrager moeten gerespecteerd worden
 • de verpleegkundige is bevoegd voor het verrichten van de handeling
 • er wordt gehandeld volgens de richtlijnen van de eigen organisatie

Naast de handelingen die in deze leeruitkomst worden behandeld zijn er ook nog voorbehouden
handelingen, deze staan centraal in de leeruitkomst Voorbehouden handelingen van de module
Verpleegkundige kennis en vaardigheden 2 uit de hoofdfase van de opleiding. Voorbehouden
handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen bevoegde zorgverleners mogen uitvoeren.
Niet alle risicovolle handelingen zijn voorbehouden. Welke risicovolle handelingen voorbehouden zijn,
staat in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Hier staat ook wie ze
zelfstandig of in opdracht mag uitvoeren.

Beschrijving

Je legt op een passende manier, afgestemd op de situatie, contact met zorgvragers en hun sociale
context. Je past passende basisgesprekstechnieken toe om in dialoog met de zorgvrager en diens naasten
te inventariseren welke factoren (fysiologisch, psychologisch, sociologisch) van invloed zijn op hun
dagelijkse functioneren en van welke onderliggende zorgbehoefte(n) er sprake is. Je integreert deze
informatie met je eigen observaties en interpretaties en je verpleegkundige kennis. Je legt de bevindingen begrijpelijk uit aan de zorgvrager en diens sociale context. Op basis van de onderliggende zorgbehoefte, en rekening houdend met de beïnvloedende factoren voer je zelfstandig verpleegtechnische handelingen uit bij zorgvragers op basis van een evidence-based protocol. Je stemt je handelen af op de zelfredzaamheid van de zorgvrager, werkt ergonomisch, selecteert voor de zorgvrager relevante hulpmiddelen en handelt volgens de verpleegkundige beroepscode.

Tijdens deze leeruitkomst behandelen we 9 thema’s: hygiene en infectiepreventie, basiszorg persoonlijke verzorging, bewegingsondersteuning, ACT en zwachtelen, vitale functies, wondzorg, stomazorg, uitscheiding en medicijnen (non-invasief).

Wat laat je zien
Contact leggen, toepassen, inventariseren, integreren, uitleggen,
uitvoeren, afstemmen, selecteren, handelen, berekenen
Welke competentie
: Zorgverlener (Z1, Z2, Z3), Communicator (C1), Samenwerkingspartner
(S1), Organisator (O3), Professional en kwaliteitsbevorderaar (K1)
Welk onderwerp
: Klinisch redeneren, Indiceren van zorg, Uitvoeren van zorg,
Zelfmanagement versterken, Professionele communicatie,
Professioneel gedrag, Kwaliteit van zorg leveren, Veiligheid bevorderen
Welke standaarden
: Beroepscode verpleegkundigen, basisgespreksvaardigheden,
verpleegkundige richtlijnen en protocollen, richtlijnen medicatieveiligheid, anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie, psychologie, sociologie, ergonomie.
Hbo-niveau/reikwijdte
: NLQF 5
Aanbevolen leerhulpmiddelen
 • Emmens G., Meulen, S. van der (2018). Verpleegkundige gespreksvoering. (1e druk). ISBN 978902442137
 • Skills Online Hbo-v Haagse Hogeschool via BSL shop.
 • KICK-protocollen|Vilans (gratis toegang via HHS na start opleiding).
 • Witte verpleegjas (via studievereniging S.V. Auxilium)

Toetsing en beoordeling

Je kunt aantonen dat je de leeruitkomst hebt behaald door middel van het video assessment en een reflectieverslag. Aan de hand van het beoordelingsformulier kun je zien aan welke criteria je beroepsproduct dient te voldoen. Neem deze criteria goed door.

Toetsprocedure

Toetsvorm
Assessment met simulatiepatient
Aantal beoordelaars
1, bij een onvoldoende twee.
Wijze van inschrijving
Student schrijft zich in voor de betreffende toets in OSIRIS
Beoordelingstermijn
15 werkdagen
Cijfer
Alfanumeriek (O/V/G)
Reparatiemogelijkheid bij herkansing
Nee, de student neemt deel aan een volgend moment

Beoordelingsprocedure

 1. De beoordelaar checkt of aan alle voorwaardelijke criteria is voldaan. Indien aan één of meer voorwaarden niet voldaan wordt, wordt de opdracht beoordeeld met NVD (Niet VolDaan).
 2. De beoordelaar kent aan ieder item een alfanumerieke beoordeling toe (O/V/G). Onder Succesindicatoren zijn aandachtspunten beschreven bij ieder item. De beoordelaar kiest de beoordeling die het beste van toepassing is op het item, waarbij een Goed staat voor boven verwachting presteren, en een Onvoldoende staat voor onder verwachting presteren. De beoordelaar geeft daarnaast waardevolle en rijke feedback door aan te geven waar de student naar toe werkt, waar hij nu staat ten opzichte van het gewenste resultaat en hoe de student verder kan werken om het gewenste resultaat te bereiken.
 3. Op basis van de beoordeling van de individuele criteria komt de beoordelaar tot een Hierin worden alle aspecten meegewogen. Voor een voldoende eindbeoordeling geldt dat maximaal 1 aspect van het thema Uitvoeren van zorg, OF maximaal 1 criterium van het thema Communicatie als onvoldoende mag worden beoordeeld, indien daar tegenover een Goed staat op een ander criterium.
 4. Voor een eindoordeel Goed dienen alle criteria minimaal met een Voldoende te zijn beoordeeld en 60% met een Wanneer er een Onvoldoende is gescoord, kan er geen eindoordeel met score Goed zijn.
 5. Indien de beoordeling tot een eindresultaat tussen Onvoldoende of Voldoende leidt, dan schakelt de verantwoordelijke examinator (eigenaar) een onafhankelijke tweede beoordelaar Na de beoordeling van de tweede beoordelaar vindt een afstemmingsoverleg plaats. Indien beide beoordelaars gezamenlijk niet tot een eenduidig eindcijfer kunnen komen wordt een derde beoordelaar aangevraagd bij de verantwoordelijke examinator. Deze derde beoordelaar is inhoudelijk expert en past een marginale toetsing toe van de beoordeling door de eerste en tweede beoordelaar, op basis van kennis van de oordelen van de eerste en tweede beoordelaar en de onderbouwing daarvan. Het oordeel van de derde beoordelaar is bindend.
 6. Belangrijk is dat de student de opname goed bewaard op de meegebrachte USB stick.

Herkansing

Ook bij een herkansing dien je je voorafgaand aan het inleveren in te schrijven in OSIRIS. Bij een eventuele herkansing dient een volledig nieuw assessment gedaan te worden. De procedure voor toetsing en beoordeling is verder gelijk aan de procedure bij de eerste kans.

Indien je een toets van het vorige studiejaar moet herkansen geldt, in overeenstemming met de Onderwijs- en Examenregeling (art 3.5 lid 1.e) dat je moet uitgaan van een nieuwe leeruitkomst- en toetsbeschrijving. Je kunt met de betreffende docent van de leeruitkomst overleggen over de wijzigingen die daarin zijn aangebracht ten opzichte van de gelegenheden eraan voorafgaand. Dit betekent dat de herkansing wordt nagekeken volgens het dan geldende beoordelingsformulier. Deze formulieren vind je
op de Blackboard pagina van de leeruitkomst van het huidige studiejaar.