Leeruitkomst en toetsing: Advies

Algemeen Beschrijving Je ontwikkelt op basis van een onderzoek en met onderbouwing vanuit actuele kennis van het beroepsdomein en wetenschappelijke literatuur een concreet advies voor de praktijk. In je verantwoording van het advies beschrijf je de sterke punten en beperkingen van het onderliggende bewijsmateriaal. Je houdt bij de ontwikkeling rekening met het perspectief en de… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Onderzoek ontwerpen en uitvoeren

Algemeen Beschrijving Je signaleert relevante problemen in je werkomgeving. Je beschrijft de achtergrond van het probleem en relevantie voor de praktijk en de samenleving, dit onderbouw je met internationaal wetenschappelijke literatuur. Je stelt een onderzoeksvraag op en ontwerpt in samenwerking met anderen een passende methode om het geselecteerde praktijkvraagstuk te onderzoeken en verantwoordt daarbij de… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Onderzoeksmethoden

Algemeen Beschrijving Je kunt de verschillende fasen van de onderzoekscyclus uitleggen, en onderschrijft daarbij het belang van objectiviteit, controleerbaarheid en gestructureerde uitvoering van onderzoek. Je kunt belangrijke kenmerken van verschillende typen onderzoek benoemen en kunt op basis van de beschrijving van een onderzoeksmethode herkennen om welke type onderzoek het gaat. Je kunt je aan de… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Indiceren van zorg

Algemeen Deze leeruitkomst is ingericht rondom het verpleegkundig proces, gericht op de extramurale zorgverlening. Kijk eens in je eigen buurt of wijk welke instellingen extramurale (thuis)zorg aanbieden en ga eens in gesprek met een (coördinerend) wijkverpleegkundige die frequent zorg indiceert. Veel plezier met deze leeruitkomst! Beschrijving Je beargumenteert en beoordeelt in een complexe verpleegsituatie in… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Klinisch redeneren bij complexe problematiek

Algemeen In deze leeruitkomst leer je jouw zorgvrager op een professionele wijze in kaart te brengen, om op die manier de best passende zorg te kunnen bieden. Je past dit toe bij een complexe zorgvraag. Veel plezier! Beschrijving Je gebruikt een methodiek voor klinisch redeneren om in alle fasen van het verpleegkundig proces verantwoorde besluiten… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Preventiegericht analyseren en gezond gedrag bevorderen

Beschrijving Je gebruikt een methodiek voor klinisch redeneren om in alle fasen van het verpleegkundig proces verantwoorde besluiten te nemen. Je kunt veelvoorkomende hoog complexe problematiek, co- en/of multimorbiditeit en verbanden tussen ziektebeelden uitleggen. Bij casussen met een hoge ‘patient complexity’ en/of ‘case complexity’ integreer je vakkennis, klinische gegevens, anamnese en observatie om het verpleegprobleem… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Gerontologie en geriatrie

Algemeen Je kunt actuele en veranderende maatschappelijke/politieke visies op de ouder wordende mensen onder woorden brengen. Op basis van je kennis over de belangrijkste fysieke, psychologische en sociologische veranderingen in de verschillende levensfasen van de mens ben je in staat om (het risico op) veelvoorkomende gezondheidsproblematiek bij oudere zorgvragers (denk bijv. aan vallen, pijn, ondervoeding,… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Psychologie en psychiatrie

Algemene informatie Je kunt actuele  ontwikkelingen  binnen  de  geestelijke  gezondheidszorg  en actuele  visies  op  de zorgvrager met psychische  problematiek met elkaar in verband brengen. Je leert allereerst de belangrijkste gereedschappen die gebruikt worden voor de diagnostiek en behandeling kennen en hiervan gebruik te maken. Met je basiskennis over de risicofactoren, oorzaken, ontstaan, verloop en (diagnostische)… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Voorbehouden handelingen

Algemeen Beschrijving Je past passende basisgesprekstechnieken toe om contact te leggen met de zorgvrager en diens naasten om te inventariseren welke factoren (fysiologisch, psychologisch, sociologisch) van invloed zijn op hun dagelijkse functioneren, en van welke onderliggende zorgbehoefte(n)er sprake is. Je integreert deze informatie met je eigen observaties en interpretaties en je verpleegkundige kennis. Je legt… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Medische biologie 2

In de leeruitkomsten Medische Biologie 1 en 2 leer je alles over het menselijk lichaam. De Medische Biologie kun je onderverdelen in verschillende vakgebieden: Anatomie (hoe ziet het er uit?) Terminologie (hoe heet het?) Fysiologie (hoe werkt het?) Pathologie (wat kan er mis gaan?) Farmacologie (hoe kunnen we er op ingrijpen?) In de Bachelor of… Read more »

Leeruitkomst en toetsing Regisseren en coachen

Leeruitkomst Je reflecteert op jouw persoonlijke leiderschapsontwikkeling als verpleegkundige. Je ontwikkelt een eigen visie op leiderschap en coaching. Je analyseert situaties met de zorgvrager(s) en/of collega-verpleegkundigen waarin jij leiderschaps- en/of coachingsvaardigheden laat zien als verpleegkundige. Je onderzoekt welke persoonlijke kwaliteiten jij bezit en (verder) wilt ontwikkelen. Aan de hand van persoonlijke leerdoelen op leiderschap en… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Plannen van kwaliteitsverbetering

Algemeen Je ontwikkelt in overleg met collega’s en op systematische wijze een evidence-based implementatieplan, gericht op verbetering van de kwaliteit van een (in)direct probleem op het terrein van zorg en welzijn. Je plan is geschreven vanuit jouw visie op kwaliteit van zorg en kwaliteitszorg, en gebaseerd op een theorie over effectieve implementatie. Het plan bevat… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Implementatieplan

Leeruitkomst Je ontwikkelt in overleg met collega’s een evidence based implementatieplan, gericht op een (in)direct probleem op het terrein van zorg en welzijn en ter verbetering van een authentieke zorg-, verpleeg-, of leefsituatie. Je plan is gebaseerd op een analyse van de organisatiestructuur en- cultuur en een probleemanalyse van de feitelijke zorg, doelgroep en setting… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Grenzen aan gezondheidsbevordering en -voorlichting

Leeruitkomst Je analyseert gezondheidsbedreigend gedrag van een individu met behulp van een model (bijv. model van Lalonde, balansmodel van Bakker of het ASE model). Je stelt op basis van deze analyse in samenwerking met de zorgvrager een passend, integraal en methodisch plan op, gericht op gezondheidsbevordering. Je hanteert strategieën voor educatie en voorlichting gericht op… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Interdisciplinair en multisectoraal samenwerken

Leeruitkomst Je stelt zelfstandig en in samenwerking met betrokkenen (zorgvragers en hun naasten, je collega’s en andere hulpverleners en instanties, zowel binnen als buiten de organisatie) een integraal regieplan op in een complexe situatie. Je reflecteert op het proces van het tot stand komen van het integraal regieplan, waarbij je vanuit de theorie beargumenteert waarop… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Ethische en wettelijk verantwoorde zorgverlening

Beschrijving Je kunt de wet- en regelgeving rondom de gezondheidszorg benoemen en in lijn hiermee handelen. Je herkent en analyseert ethische vragen en zingevingsvraagstukken vanuit de zorgpraktijk en beschouwt deze vanuit verschillende perspectieven die in deze situatie een rol van betekenis spelen (zoals maatschappelijke, juridische, professionele, levensbeschouwelijke). Je bediscussieert deze vraagstukken met collega’s en zorgvragers. Je beargumenteert wat jij in de betreffende situatie ‘goede zorg’ vindt en betrekt daarbij… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Interprofessioneel samenwerken

Algemeen De complexiteit van de zorg in Nederland neemt toe. Er is een groei zichtbaar in het aantal mensen met een chronische ziekte en comorbiditeit. Zorgvragers worden steeds mondiger en de beschikbaarheid van mantelzorgers neemt af (Van der Velden, Francke, & Batenburg, 2011). Als gevolg van een veranderende visie op gezondheid, van ‘ziekte en zorg’… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Verpleegkundig rekenen

Beschrijving Je berekent zelfstandig de juiste medicatiedosis volgens de geldende standaarden met betrekking tot medicatiedoseringen, oplossingen en verdunningen, infusievloeistoffen en zuurstoftoediening. Wat laat je zien berekenen. Welke competentie: zorgverlener (Z1). Welk onderwerp: uitvoeren van zorg, Kwaliteit van zorg leveren, Veiligheid bevorderen. Welke standaarden: beroepscode verpleegkundigen, verpleegkundige richtlijnen en protocollen, richtlijnen medicatieveiligheid, farmacologie. Hbo-niveau/reikwijdte:  NLQF 5.… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Medische Biologie 1

Algemeen In de leeruitkomsten Medische Biologie 1 en 2 leer je alles over het menselijk lichaam. De Medische Biologie kun je onderverdelen in verschillende vakgebieden: Anatomie (hoe ziet het er uit?) Terminologie (hoe heet het?) Fysiologie (hoe werkt het?) Pathologie (wat kan er mis gaan?) Farmacologie (hoe kunnen we er op ingrijpen?) In de Bachelor… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Communicatieve en verpleegtechnische vaardigheden

Algemeen Verpleegtechnische handelingen zijn verpleegkundige handelingen waaraan risico’s zijn verbonden en die kunnen leiden tot letsel of schade bij zowel de zorgvrager als de verpleegkundige. Om die reden is de uitvoering van deze handelingen vaak vastgelegd in protocollen en procedures. Veel verpleegtechnische handelingen zijn opgenomen in de opleiding tot verpleegkundige. Met betrekking tot het uitvoeren van… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Verpleegkundige gesprekstechnieken

Algemeen De complexiteit van de zorg in Nederland neemt toe. Er is een groei zichtbaar in het aantal mensen met een chronische ziekte en comorbiditeit. Zorgvragers worden steeds mondiger en de beschikbaarheid van mantelzorgers neemt af (Van der Velden, Francke & Batenburg, 2011). Als gevolg van veranderende visie op gezondheid, van ‘ziekte en zorg’ naar… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Zorgtechnologie

Algemeen De maatschappelijke ontwikkelingen gaan heel snel en door de steeds veranderde context spelen technologieën een steeds belangrijkere rol in de samenleving (Idenburg, Emonts, Chavannes, 2020). Denk maar aan het vanzelfsprekend gebruik van smartphones, tablets en andere devices. Door de coronacrisis is beeld-/ videobellen veel gewoner geworden. Door de demografische ontwikkelingen, zoals de dubbele vergrijzing,… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Implementeren van kwaliteitsverbetering

Algemeen Je implementeert een evidence-based richtlijn, protocol, zorgstandaard, verbetervoorstel of beleidsontwerp dat zich richt op een (in)direct probleem op het terrein van zorg en welzijn en ter verbetering van de kwaliteit van een authentieke zorg-, verpleeg- of leefsituatie. Je hanteert hierbij onderbouwde strategieën en interventies voor implementatie. In het implementatieproces houd je voortdurend de vinger… Read more »

Toetsbeschrijving Beroepsproduct Advies

I Leeruitkomst De student is beroepsbekwaam in de verpleegkundige zorgpraktijk ten aanzien van de rollen Reflectieve EBP professional, Organisator en Professional en kwaliteitsbevorderaar. II Opdracht Je maakt zelfstandig een adviesproduct op basis van de resultaten van een praktijkgericht onderzoek dat je uitvoert. Dit adviesproduct kan gebruikt worden in de praktijk en bevordert de kwaliteit van… Read more »

Leeruitkomst en toetsing Het Onderzoeksontwerp

Leeruitkomst Je stelt in overleg met collega’s een onderzoeksontwerp op op het terrein van zorg en welzijn gericht op (in)directe verbetering van een authentieke zorg-, verpleeg- of leefsituatie (bijvoorbeeld omgaan met agressie bij zorgvragers met borderline of de succes- en faalfactoren van zelfsturende teams). Je onderbouwt je onderzoeksontwerp met internationaal wetenschappelijke literatuur en gebruikt onderzoeksvaardigheden… Read more »

Leeruitkomst en toetsing Implementeren

Leeruitkomst Je implementeert een evidence richtlijn, protocol, zorgstandaard, onderzoeksvoorstel of beleidsontwerp dat zich richt op een (in)direct probleem op het terrein van zorg en welzijn en ter verbetering van een authentieke zorg-,verpleeg- of leefsituatie. Je toont verpleegkundig leiderschap door initiatief te nemen, prioriteiten te stellen, activiteiten te bewaken en collega’s te betrekken bij de implementatie.… Read more »

Leeruitkomst en toetsing Ethisch Redeneren

De toets In je alledaagse praktijk als verpleegkundige kom je in relatie tot zorgvrager en diens mantelzorger/naaste(n) voortdurend in situaties terecht die vragen oproepen als: ‘Wat moet ik doen?’, ‘Kunnen we dit wel maken?’, ‘Is dit de best mogelijke zorg?’, ‘Mag dit wel?’, ‘Kan het niet beter?’, ‘Waarom wordt hiervoor gekozen?’, ‘Moet ik dit protocol… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Indiceren en toewijzen van zorg

Leeruitkomst In een complexe verpleegsituatie bepaal je in samenwerking met de zorgvrager en andere betrokkenen (naasten, vrijwilligers en professionals) de indicatie van zorg op basis van de methode van het klinisch redeneren. Bij de indicatie van zorg bepaal je wie de zorg gaat verlenen (zorgtoewijzing) en je neemt daarin de volgende aspecten mee: de behoeften,… Read more »

Leeruitkomst en toetsing Methodische Kwaliteitszorg

Leeruitkomst Je ontwikkelt op methodische wijze (doelgericht, systematisch, planmatig en reflectief) een voorstel voor kwaliteitsverbetering van een verpleegsituatie of verpleegbeleid en bespreekt dit voorstel met collega’s. Je legt uit hoe deze potentiële verbetering gemonitord en geborgd wordt. Je schrijft je voorstel vanuit jouw visie op kwaliteit en patiëntveiligheid en onderbouwt je voorstel met resultaten van… Read more »

Leeruitkomst en toetsing Kwaliteit van zorg bij patiëntcategorieën

Leeruitkomst Je onderzoekt kritisch een verpleegsituatie gerelateerd aan een patiëntencategorie, die bij jou zelf vragen oproept of die door jou zelf en/of je collega- zorgverleners als problematisch wordt ervaren en waarin mogelijk niet adequaat wordt gehandeld (bijvoorbeeld een patiënt met schizofrenie die opgenomen wordt op de afdeling oncologie of delier of depressie bij mensen met… Read more »

Toetsbeschrijving Portfolio en Eindgesprek

I Algemene informatie Het Portfolio is de verantwoording dat de student de 7 CanMeds rollen beheerst, door te  onderbouwen dat ze aan de 16 onderliggende competenties op het vereiste NLQF-6 niveau voldoet. In het verlengde van het Portfolio vindt het Eindgesprek plaats. Hierin laat de student zien een kritische beginnend beroepsprofessional te zijn, door te… Read more »

Leeruitkomst en toetsing: Patiëntveiligheid

Leeruitkomst Je inventariseert en analyseert zelfstandig veiligheidsrisico’s en (bijna) incidenten in verpleegsituaties of verpleegbeleid die een wezenlijk impact kunnen hebben op het welbevinden of de gezondheid van een zorgvrager, groep van zorgvragers of medewerkers (denk bijvoorbeeld aan valpreventie, voeding, decubitus of delier). Je formuleert realistische (uitvoerbaar binnen de beschreven situatie en passend bij de zorgvragers… Read more »